Bureau Veritas Latest News http://www.bureauveritas.vn To subscribe to the latest news articles published at www.bureauveritas.com. <![CDATA[Gian lận thực phẩm trong chuỗi giá trị thực phẩm ứng với tiêu chuẩn của GFSI]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/gian-lan-thuc-pham-trong-chuoi-gia-tri-thuc-pham-ung-voi-tieu-chuan-cua-gfsi?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 29 May 2018 08:05:00 GMT+02:00 e677b925-2791-4a9e-9511-7720ca198db8 <![CDATA[Bureau Veritas Certification đồng hành cùng quý khách hàng]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/bv-cer-dong+hanh+cung+quy+khach+hang?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 9 May 2018 09:05:00 GMT+02:00 9f865b57-0780-4c74-ac27-2ed8ed504557 <![CDATA[Khóa tập huấn kỹ năng thực hành luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm FSMA]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/events/2018/khoa-tap-huan-ky-nang-thuc-hanh-luat-hien-dai-hoa-an-toan-thuc-pham-fsma?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 18 Apr 2018 01:55:00 GMT+02:00 e222cbf6-8bdc-4b44-ad1e-53f3a387ce2e <![CDATA[Công ty Bureau Veritas Việt Nam tổ chức Hội thảo tại thành phố Cần Thơ]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/events/2018/cong-ty-bureauveritas-vietnam-to-chuc-hoi-thao-tai-tpcantho?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 9 Apr 2018 03:08:00 GMT+02:00 fab71eeb-1a00-420f-b1e7-2a9410d63059 <![CDATA[KỶ NIỆM BUREAU VERITAS 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN (1998 – 2018)]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/events/2018/ky+niem+bv+20+nam+thanh+lap+va+phat+trien+1998-2018?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Fri, 9 Feb 2018 04:52:00 GMT+01:00 0bc91182-f86a-4137-b9e4-1f2b23e97b7b <![CDATA[HỘI NGHỊ GẠO QUỐC TẾ 2017]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/events/2017/hoi-nghi-quoc-te-2017?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 4 Dec 2017 10:52:00 GMT+01:00 8e1cb18a-0e92-48a7-bbf7-4e9bc29162a0 <![CDATA[Seminar - L'iperammortamento dei beni Industry 4.0: opportunita' e modalita' per interconnettere macchine e processi ai sistemi di gestione<br>Melfi (PZ)]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2015/evento-ind-iperammortamento-beni-industry-4.0-20170906?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 6 Sep 2017 02:00:00 GMT+02:00 a53daa9f-71ab-411b-b5bf-8850be0054d2 <![CDATA[必维消费品服务事业部刊发最新版环球 E.A.W. 电子通讯刊 – 2017年7月刊]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/bulletins/cps-pr-ee_enewsletter_jul2017?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 25 Jul 2017 02:31:36 GMT+02:00 048f92ff-627c-4432-8114-59bff9930c7e <![CDATA[环球 E.A.W. 电子通讯 (2017年7月刊)]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/bulletins/cps-eenewsletter-jul2017?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 25 Jul 2017 01:31:36 GMT+02:00 0334fecd-5699-48ac-a909-87e66927ee11 <![CDATA[美國華盛頓州《兒童及家庭無毒法案》]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/bulletins/20170721+news?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 24 Jul 2017 10:12:36 GMT+02:00 f0e1090d-2e9b-429b-9fa3-1eb6bdff0c36