Ngành Dịch Vụ - Service Industries

Nếu doanh nghiệp quý vị hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ như chăm sóc sức khoẻ, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông, du lịch… thì chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị quản lý các rủi ro một cách hiệu quả và tối đa hoá các hoạt động thông qua các đánh giá định kỳ bắt buộc hoặc tự nguyện.

Ngoài ra, chúng tôi còn là đơn vị đồng hành cùng quý vị trong tiến trình xây dựng Hệ Thống Quản Lý theo các tiêu chuẩn từ cơ bản đến chuyên ngành như  ISO 9001 (Chất Lượng), ISO 14001 (Môi Trường)…