Chất Lượng, Sức Khỏe &An Toàn, Môi Trường

QHSE

Chất Lượng, Sức Khỏe, An Toàn và Môi Trường (QHSE) là những vấn đề được xem là tôn chỉ trong văn hóa cũng như hoạt động của Bureau Vertias. Sứ mệnh toàn cầu của chúng tôi là phát triển các giải pháp sáng tạo, hiệu quả và linh hoạt cho quý khách hàng thông qua những vấn đề trên.

Các phương tiện và công cụ mà Bureau Veritas cung cấp giúp quý khách hàng thực hiện việc cải tiến liên tục trong hoạt động, đồng thời các chương trình về QHSE cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp quý khách hàng xây dựng sự phát triển bền vững mang tính toàn cầu.

Ngoài những tác động trực tiếp qua các sản phẩm và dịch vụ, Bureau Veritas cũng đang không ngừng cải thiện tất cả các mặt trong cách tiếp cận các vấn đề về quản lý Chất Lượng, Sức Khỏe, An Toàn và Môi Trường (QHSE), bao gồm tác động và những mối quan hệ về môi trường với khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp. Chúng tôi cam kết liên tục thực hiện  các tiêu chí này tốt nhất trong nội bộ và khi cung cấp dịch vụ cho các tổ chức doanh nghiệp bên ngoài.