METALS & MINERALS

Kim loại và Khoáng sản

METALS & MINERALS

■ Giám định tình trạng phù hợp xếp hàng của hầm hàng phương tiện vận chuyển
■ Giám định mớn nước
■ Giám định số khối lượng (giám sát cân, kiểm đếm, giám định thể tích hàng rời)
■ Giám định tổn thất hàng hóa
■ Giám định cảm quan hàng hóa tại hiện trường
■ Giám định xếp/ dỡ hàng hóa
■ Lấy mẫu và thử nghiệm
■ Giám định thuê / trả tàu
■ Giám định kho bãi hàng hóa

TRUY CẬP WEBSITE DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tìm hiểu thêm