Bureau Veritas Latest News http://www.bureauveritas.vn To subscribe to the latest news articles published at www.bureauveritas.com. <![CDATA[Gặp gỡ thường niên đánh giá viên văn phòng Hà Nội- Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/gap+go+thuong+nien+danh+gia+vien+van+phong+ha+noi%2C+cong+ty+tnhh+bureau+veritas+viet+nam?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Thu, 16 Aug 2018 09:30:00 GMT+02:00 41e214d9-f013-4819-bbc7-e916fdf6de08 <![CDATA[CTD THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH ALUMINA XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/ctd+tham+gia+hoat+dong+giam+dinh+alumina+xuat+khau+sang+thi+truong+an+do?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 15 Aug 2018 09:30:00 GMT+02:00 da6b1f22-4d97-4381-9879-092b8e869708 <![CDATA[Hội thảo chuyên đề đảm bảo các thực hành tốt trong ngành bao bì, hướng đến sự phát triển bền vững. ]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/hoi+thao+chuyen+de+dam+bao+cac+thuc+hanh+tot+trong+nganh+bao+bi%2C+huong+den+su+phat+trien+ben+vung?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 7 Aug 2018 09:30:00 GMT+02:00 761317dc-eba1-4d8c-9ad3-dedcbb438918 <![CDATA[Giới thiệu chung về Power& Utilities - Bureau Veritas Việt Nam]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/gioi-thieu-chung-ve-power-va-utilities-bureau-veritas-vietnam?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 30 Jul 2018 09:30:00 GMT+02:00 69a7caf0-21d0-4496-a1c2-6b61cc8b2811 <![CDATA[Một số dự án điển hình trong những năm gần đây của CTC - Bureau Veritas Vietnam]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/mot-so-du-an-dien-hinh-trong-nhung-nam-gan-day-cua-ctc-bureau-veritas-vietnam?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Thu, 26 Jul 2018 09:30:00 GMT+02:00 e632252f-b783-4a6b-b3be-ee401b39dc88 <![CDATA[Khóa đào tạo kỹ năng đánh giá viên nội bộ ACS đầu tiên ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/khoa-dao-tao-ky-nang-danh-gia-vien-noi-bo-asc-dau-tien-o-khu-vuc-dong-bang-song-cuu-long?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Fri, 20 Jul 2018 09:30:00 GMT+02:00 dfde35fc-d20d-4c56-9e4d-960554e6234f <![CDATA[Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế áp dụng cho lĩnh vực Thử nghiệm - Hiệu chuẩn]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-chuan-quoc-te-ap-dung-cho-linh-vuc-thu-nghiem-hieu-chuan?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Thu, 19 Jul 2018 12:00:00 GMT+02:00 d2053b4b-e270-4235-9cd7-0ac4765081ad <![CDATA[Gặp gỡ thường niên đánh giá viên 2018 – Công ty Bureau Veritas Certification Việt Nam]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/gap-go-thuong-nien-danh-gia-vien2018-cong-ty-bureau-veritas-certification-vietnam?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 18 Jul 2018 09:30:00 GMT+02:00 48ef16b4-1a40-44ea-9452-e77f33798753 <![CDATA[Bureau Veritas VN & Agriculture Service Line]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/bureau+veritas+vn+and+agriculture+service+line?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 16 Jul 2018 10:00:00 GMT+02:00 fb46284a-6f0b-4b92-bc33-85ecdf17a545 <![CDATA[Gặp gỡ thường niên đánh giá viên 2018 – Công ty Bureau Veritas Certification Việt Nam]]> http://www.bureauveritas.vn/gap-go-thuong-nien-danh-gia-vien-cong-ty-bureau-veritas-certification-viet-nam?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 16 Jul 2018 09:30:00 GMT+02:00 a2ddadb2-7a4d-4aa1-bf36-08d10a21ff98