bmttcn

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN (ISO 27701)

Trong môi trường ngày càng có nhiều sự kết nối như hiện nay, người tiêu dùng tạo ra một khối lượng dữ liệu rất lớn mỗi ngày. Và vì thế, mối quan tâm về cách các công ty thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng tăng. Trước sức ép của cộng đồng, chính phủ các nước đang thiết lập các dự luật nhằm đảm bảo tính riêng tư và an ninh của thông tin cá nhân, chẳng hạn như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên Minh Châu Âu,  Luật bảo vệ dữ liệu chung của Brazil (LGPD) và Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng của bang California

Để giúp các doanh nghiệp quản trị dữ liệu cá nhân phù hợp với mong đợi của người tiêu dùng và đáp ứng với các yêu cầu luật định ngày càng chặt chẽ, Bureau Veritas cung cấp dịch vụ đào tạo và chứng nhận hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân theo tiêu chuẩn ISO 27701

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH

 • Bảo đảm uy tín của doanh nghiệp

  thông qua việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

 • Hướng đến mục tiêu đáp ứng các yêu cầu luật định

  liên quan đến bảo vệ thông tin

 • Nhận dạng và giảm thiểu các rủi ro

  bằng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ thông tin cá nhân

 • Tạo niềm tin với các bên liên quan

  về sự cam kết mạnh mẽ của tổ chức trong việc bảo vệ thông tin

CHỨNG MINH SỰ NÂNG CẤP TRONG BẢO MẬT DỮ LIỆU THÔNG QUA VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 27701

Tham gia chứng nhận ISO 27701 giúp tổ chức nâng cao cấp độ quản lý Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Ngoài việc áp dụng ISO 27001 và tiêu chuẩn hướng dẫn liên quan như ISO 27002 thì việc áp dụng thêm ISO 27701 sẽ giúp tổ chức định hướng được cách thức xử lý và quản lý thông tin nhận dạng cá nhân. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng bởi các tô chức có nhu cầu kiểm soát hoặc xử lý dữ liệu cá nhân và đồng thời cũng hỗ trợ các doanh nghiệp với quy mô khác nhau đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau có thể hiểu rõ phương thức tiếp cận dựa trên rủi do nhằm đảm bảo dữ liệu an toàn

HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA LUẬT ĐỊNH

Các biện pháp kiểm soát và các nguyên tắc quản lý đề cập trong tiêu chuẩn ISO 27701 tương thích với các nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu được đề cập trong các yêu cầu luật định của nhiều quốc gia. Vi thế, việc doanh nghiệp áp dụng thực hiện Hệ thống quản lý thông tin cá nhân theo tiêu chuẩn ISO 27701 sẽ hỗ trợ cho việc minh chứng cam kết của họ đối với việc đáp ứng các yêu cầu của luật định.

XÂY DỰNG LÒNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Tiêu chuẩn ISO 27701 yêu cầu tổ chức thiết lập các tài liệu quy định cách thức xử lý dữ liệu cá nhân và phương pháp bảo vệ dữ liệu không bị vi phạm. Tính minh bạch về quản lý dữ liệu của tổ chức sẽ tạo lòng tin và thể hiện cam kết của tổ chức về việc xem trọng dữ liệu cá nhân đối với người tiêu dùng, nhân viên, nhà đầu tư, khách hàng và chính phủ

Bảo mật dữ liệu cá nhân với tiêu chuẩn ISO 27701

Dữ liệu cá nhân là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Số lượng dữ liệu do các doanh nghiệp thu thập, kết hợp với các mối quan tâm về cách sử dụng dữ liệu, đã khiến các chính phủ nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ người tiêu dùng, và từ đó chính phủ đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên Minh Châu Âu.