SOCIAL RESPONSIBILITY, SUSTAINABILITY, ​​​​​​​AND SUPPLY CHAIN TRAINING

ĐÀO TẠO

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI,

SỰ BỀN VỮNG,

VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Bureau Veritas Việt Nam cung cấp các khóa đào tạo về Trách nhiệm xã hội, Tính bền vững và Chuỗi cung ứng để hỗ trợ hành trình hướng tới doanh nghiệp bền vững hơn của bạn. Với chương trình đào tạo của Bureau Veritas Việt Nam, bạn có thể đảm bảo nhân viên của mình có các công cụ và kiến ​​thức để thực hiện các tiêu chuẩn và phương pháp quản lý bền vững cũng như đánh giá và cải thiện hiệu quả của họ.

ĐÀO TẠO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Trách nhiệm xã hội của công ty và các hoạt động tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm ngày càng được thấy rõ hơn. Thời của chúng ta, các doanh nghiệp đang chuyển sang các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội như ISO 26000 hoặc SA8000 để chứng minh thông tin đăng nhập của họ. Bureau Veritas Việt Nam cung cấp các khóa học về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, dạy cho nhân viên của bạn những nguyên tắc cơ bản để hiểu và triển khai các hệ thống như ISO 26000, Smeta,và SA8000.

ĐÀO TẠO BỀN VỮNG

  • ISO 22301: 2019 Đào tạo nâng cao nhận thức và đánh giá viên nội bộ - An ninh và khả năng phục hồi - Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh
  • Khóa đào tạo nâng cao ISO 22301: 2019 dựa trên ISO 22313: 2020 - An ninh và khả năng phục hồi - Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh - Hướng dẫn sử dụng ISO 22301
  • Khóa đào tạo Thực hiện ISO / TS 22317: 2015 An ninh xã hội - Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh - Hướng dẫn phân tích tác động kinh doanh
  • Khóa đào tạo Thực hiện ISO / TS 22318: 2015 An ninh xã hội - Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh - Hướng dẫn về tính liên tục của chuỗi cung ứng
  • Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ và nhận thức PAS 2060: 2014 - Đặc điểm kỹ thuật để chứng minh tính trung tính của cacbon
  • Khóa đào tạo về nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14064-1: 2018 Khí nhà kính - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp tổ chức để định lượng và báo cáo về phát thải và loại bỏ khí nhà kính

CHUỖI CUNG ỨNG

  • Nâng cao năng lực cho các đánh giá viên chuyên nghiệp của chuỗi cung ứng thực phẩm
  • Chương trình đánh giá mức độ trưởng thành của hệ thống an toàn thực phẩm (Đánh giá của bên thứ hai)