DESIGN REVIEW

DỊCH VỤ

THẨM TRA THIẾT KẾ

Tự tin rằng tài sản sẽ hoạt động như dự kiến.

Các nhà phát triển bất động sản cần có niềm tin mạnh mẽ rằng các tòa nhà hoặc cơ sở hạ tầng sẽ hoạt động như dự kiến. Nếu muốn giảm thiểu chi phí trọn đời, các vấn đề phải được xác định và loại bỏ khỏi thiết kế.

Chủ sở hữu muốn tài sản được xây dựng theo các tiêu chuẩn đã được chứng minh bằng kinh nghiệm trong ngành và đáp ứng các yêu cầu của riêng họ về hiệu suất hoạt động, an toàn và môi trường.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  • Xem xét độc lập các bản vẽ thiết kế và tài liệu kỹ thuật
  • Xác định, cải tiến và tối ưu hóa thiết kế, đồng thời giảm thiểu chi phí và đảm bảo an toàn
  • Đảm bảo thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc của các phương pháp tốt nhất
  • Xác định các điểm có thể cải thiện để có hiệu quả và hiệu suất cao hơn, đồng thời lưu ý các sai sót có thể xảy ra trên các khía cạnh khác nhau của thiết kế và vận hành