Better_environment_cover

ĐỊNH HÌNH MỘT 
MÔI TRƯỜNG TỐT HƠN

Mỗi ngày, chúng tôi giúp khách hàng giảm thiểu các rủi ro, đặc biệt là liên quan đến bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Song song đó, chúng tôi phải luôn gương mẫu trong việc giảm thiểu tác động của mình và Định hình một Môi trường tốt đẹp hơn.

Tham vọng của chúng tôi là trở thành một hình mẫu trong việc giảm thiểu lượng khí thải carbon và bảo vệ đa dạng sinh học.

CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

 • Tăng cường đầu tư và sử dụng công nghệ mới
 • Chứng nhận ISO 14001 cho sự phát triển có trách nhiệm
 • Biểu tượng của cam kết vì khí hậuđa dạng sinh học
 • Các chính sách mới thân thiện với môi trường dành cho các hoạt động: di chuyển, làm việc trong các tòa nhà, làm việc linh hoạt, đa dạng sinh học…

BUREAU VERITAS ĐÓNG GÓP CHO CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA liên hợp quốc:

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

 • Thực hiện các chính sách của công ty
 • Giảm lượng khí thải carbon bằng cách:
  o   Cải tổ lại phương tiện giao thông
  o   Giảm tiêu thụ năng lượng của các cơ sở hoạt động
  o   Điều chỉnh thói quen di chuyển
  o   Giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu
 • Giảm phát thải  2 tấn CO21 mỗi nhân viên (mỗi năm) vào năm 2025
 • Hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học
 • Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong nội bộ

1:Phạm vi 1, 2 và 3 (phát thải liên quan đến việc đi công tác).

KHÁM PHÁ DÒNG DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP BV GREEN LINE CỦA CHÚNG TÔI 

XEM THÊM