ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Sử dụng trang web: Trang web có thể cung cấp thông tin có liên quan về công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam, các sản phẩm và dịch vụ của công ty (Nội dung trực tuyến). Người dùng chỉ được truy cập vào Trang web cho mục đích cá nhân. Nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Bureau Veritas và Bureau Veritas Việt Nam hoặc các chi nhánh / công ty con của Bureau Veritas và Bureau Veiritas Việt Nam; hoặc được cấp phép cho Bureau Veritas và Bureau Veritas Việt Nam hoặc các chi nhánh / công ty con của Bureau Veritas và Bureau Veritas Việt Nam. Theo đó, mọi sự sao chép toàn bộ hoặc một phần, đại diện, trích xuất, sửa đổi, phổ biến hoặc khai thác Trang web hoặc bất kỳ một trong các yếu tố của Nội dung (như văn bản, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, dữ liệu, kiến trúc, mã nguồn, phần mềm và cơ sở dữ liệu), trên bất kỳ phương tiện nào, đều bị nghiêm cấm trừ khi được ủy quyền trước đây bằng văn bản của Bureau Veritas và / hoặc Bureau Veritas Việt Nam hoặc các chi nhánh / công ty con của Bureau Veritas và / hoặc Bureau Veritas Việt Nam. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, việc tư vấn Trang web sẽ được hiểu là chuyển nhượng, cấp phép hoặc ủy quyền để sử dụng lại Nội dung cho mục đích thương mại.

Bureau Veritas Việt Nam có quyền sửa đổi Nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Người dùng hoàn toàn không được:

  • Gây ra bất kỳ sự hư hỏng, tải xuống trái phép, tấn công DDoS, chiếm dụng Nội dung, cố gắng phá vỡ hoặc làm hỏng các thiết bị bảo mật, lừa đảo, giới thiệu gian lận vào cơ sở hạ tầng của Bureau Veritas, v.v.;
  • Làm tổn hại đến tính toàn vẹn hoặc tính sẵn có của Trang web và / hoặc quyền lợi, uy tín và / hoặc quyền độc quyền của Bureau Veritas và Bureau Veritas Việt Nam hoặc các chi nhánh / công ty con của Bureau Veritas và Bureau Veritas Việt Nam;
  • Truyền tải hoặc tiết lộ thông qua trang web bất hợp pháp, trái với chính sách công cộng hoặc thông tin phỉ báng. Việc truy cập và sử dụng trang web sẽ chấm dứt trong trường hợp Người dùng không tuân thủ các điều khoản sử dụng này.

Khả dụng: Trang web hoạt động 24/24 giờ và 7/7 ngày. Tuy nhiên, nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng, Trang web bị quá tải hoặc không khả dụng do mạng truyền thông điện tử, việc truy cập vào tất cả hoặc một phần của Trang web có thể bị chậm hoặc gián đoạn. Hơn nữa, Bureau Veritas và Bureau Veritas Việt Nam có thể tiến hành bảo trì khắc phục hoặc phòng ngừa trên Trang web hoặc cơ sở lưu trữ. Theo đó, Bureau Veritas và Bureau Veritas Việt Nam không đảm bảo tính khả dụng hoặc truy cập liên tục vào Trang web.

Nhãn hiệu: Các nhãn hiệu và logo "Bureau Veritas", hoặc bất kỳ tên hoặc nhãn hiệu nào khác được đăng ký hoặc theo cách khác mà theo đó Bureau Veritas và Bureau Veritas Việt Nam hoặc các chi nhánh / công ty con của Bureau Veritas và Bureau Veritas Việt Nam có quyền sở hữu độc quyền. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép nào của Người dùng đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Bureau Veritas và / hoặc Bureau Veritas Việt Nam hoặc các chi nhánh / công ty con của Bureau Veritas và / hoặc Bureau Veritas Việt Nam.

Trách nhiệm pháp lý: Nội dung có thể truy cập thông qua Trang web được cung cấp bằng tiếng Việt và tiếng Anh bởi Bureau Veritas Việt Nam hoặc các chi nhánh / công ty con của Bureau Veritas Việt Nam. Bureau Veritas Việt Nam hoặc các chi nhánh / công ty con của Bureau Veritas Việt Nam nếu có thể, từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến sự liên quan, kịp thời, đầy đủ hoặc sử dụng thông tin của Người dùng cho một mục đích cụ thể. Người dùng chịu trách nhiệm sử dụng Nội dung có sẵn miễn phí trên Trang web. Bureau Veritas Việt Nam và các chi nhánh / công ty của Bureau Veritas Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất tài chính, tổn thất thương mại, mất lợi nhuận, mất hoạt động, mất chương trình hoặc mất dữ liệu), do việc sử dụng Trang web và thông tin có trong đó. Bureau Veritas Việt Nam và các chi nhánh / công ty của Bureau Veritas Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có vi-rút, phần mềm độc hại hoặc spam do tham khảo ý kiến của Trang web.

Liên kết văn bản: Trang web có thể bao gồm các liên kết văn bản đến các trang web của bên thứ ba. Bureau Veritas Việt Nam không có phương tiện kiểm soát nội dung của các trang web bên thứ ba như vậy chuyển hướng đến Trang web và do đó từ chối mọi trách nhiệm đối với nội dung của họ. Quyền tài phán và Luật áp dụng: Tất cả các tranh chấp liên quan đến Trang web và Nội dung của nó sẽ được đưa ra tòa án của thành phố Nanterre, Pháp và được điều chỉnh bởi luật pháp của Pháp.

Nguồn hình ảnh: thư viện Bureau Veritas