SHAPING BETTER WORLD

ĐỊNH HÌNH MỘT THẾ GIỚI 
TỐT ĐẸP HƠN

Tại Bureau Veritas, chúng tôi giúp các công ty, chính phủcơ quan công quyền giảm thiểu rủi ro của họ về sức khỏe, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Những thách thức đó là trọng tâm của khát vọng xã hội. Trở thành một công ty từ Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp đến Xã hội đi kèm với nghĩa vụ: phải gương mẫu về tính bền vững trong nội bộ và trở thành hình mẫu cho ngành trong lĩnh vực này.

Cam kết của chúng tôi là hành động có trách nhiệm để hình thành một thế giới tốt đẹp hơn.

Điều này có nghĩa là chúng tôi đóng góp mỗi ngày để Định hình một nơi làm việc tốt hơn, môi trường tốt hơnhoạt động kinh doanh tốt hơn.

Image
HINDA GHARBI
HINDA
GHARBI

Chủ Tịch

Tập Đoàn Bureau Veritas

Là một công ty từ Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp đến Xã hội, chúng tôi cam kết giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thế giới từ tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Trong nội bộ công ty, chúng tôi hành động để trở thành hình mẫu cho ngành về tác động tích cực đối với con người và hành tinh.

TÌM HIỂU THÊM VỀ GIẢI PHÁP XANH CỦA CHÚNG TÔI CHUYÊN VỀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN  BỀN VỮNG

XEM THÊM