CAPACITY AND SKILLS-BUILDING TRAINING

ĐÀO TẠO NĂNG LỰC VÀ XÂY DỰNG KỸ NĂNG

Việc đáp ứng các mức hiệu suất và mức độ tuân thủ cao nhất đòi hỏi phải đào tạo nhân viên của bạn trên khắp các tổ chức, từ cấp trên xuống cấp dưới và cấp địa phương cũng như toàn cầu với năng lực và kỹ năng tốt nhất. Trang bị cho đội của bạn những kỹ năng và kiến ​​thức phù hợp với nhiều lựa chọn đào tạo của Bureau Veritas Việt Nam.

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ

 • Quản lý thời gian
 • Quản lý sự thay đổi
 • Kỹ năng giám sát
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng phỏng vấn
 • Kỹ năng Đàm phán & Giải quyết Xung đột
 • ISO 10002: 2004 Xử lý Khiếu nại
 • 7 nguyên tắc đối với dịch vụ khách hàng
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ và đào tạo giải quyết vấn đề
 • Đào tạo 5S
 • Đào tạo Kaizen
 • 7 Công cụ kiểm soát chất lượng
 • Thực hiện sản xuất tinh gọn
 • Lean 6Sigma Yellow Belt
 • Lean 6Sigma Green Belt
 • Kỹ năng lãnh đạo

ĐÁNH GIÁ VIÊN VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ VIÊN

 • Khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình cho đánh giá viên nội bộ
 • Đào tạo giảng viên