CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Cập nhật lần cuối: Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Bureau Veritas (sau đây gọi là Bureau Veritas, chúng tôi, chúng ta, của chúng tôi), nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu quả và có ý nghĩa khi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của người dùng (như được định nghĩa dưới đây).

Chúng tôi đặt giá trị lớn vào tính toàn vẹn và chúng tôi cam kết xây dựng mối quan hệ bền vững và lâu dài với bạn dựa trên niềm tin và lợi ích chung. Bảo vệ quyền riêng tư là điều cần thiết cho chúng tôi. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Bureau Veritas trong việc tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của mỗi cá nhân và đảm bảo tuân thủ quốc tế với luật bảo vệ dữ liệu.

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này bao gồm tất cả Dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng bởi Bureau Veritas trên toàn thế giới.

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này nhằm thông báo cho bạn về loại dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có thể thu thập hoặc lưu giữ về bạn, cách chúng tôi sử dụng, chúng tôi chia sẻ với ai, cách chúng tôi bảo vệ và bảo mật và quyền của bạn về cá nhân của bạn Dữ liệu.
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này bất cứ lúc nào để điều chỉnh nó với các dịch vụ và dịch vụ mới tiềm năng. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thay đổi ngày cập nhật cuối cùng và chúng tôi sẽ cho biết ngày mà các thay đổi đã được thực hiện. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này được đính kèm với các thỏa thuận chúng tôi đã ký kết với khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác của chúng tôi. Nó cũng có sẵn trên các trang web và giải pháp của Bureau Veritas.

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem xét các bản cập nhật tiềm năng của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này có sẵn tại đây

"Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin hoặc mẩu thông tin nào có thể nhận dạng bạn trực tiếp hoặc gián tiếp. Điều này có nghĩa là Dữ liệu cá nhân bao gồm những thứ như địa chỉ email / nhà, tên người dùng, nội dung do người dùng tạo, thông tin tài chính, địa chỉ IP, v.v.

"Người dùng" có nghĩa là người dùng có nghĩa là bất kỳ khách hàng tiềm năng, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu phụ, ứng viên và nói chung là bất cứ ai có liên hệ với chúng tôi (sau đây gọi là bạn hay của bạn).

"Xử lý dữ liệu" có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp hoạt động nào được thực hiện trên Dữ liệu cá nhân hoặc trên bộ Dữ liệu cá nhân, cho dù có hay không bằng phương tiện tự động, như thu thập, ghi âm, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc làm cho có sẵn, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

1. các nguyên tắc để xử lý dữ liệu cá nhân là gì?

Mỗi thực thể pháp lý của Bureau Veritas thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các nhu cầu kinh doanh của mình đóng vai trò là bộ điều khiển dữ liệu. Theo luật bảo vệ dữ liệu, nó phải xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi có trách nhiệm đối với Dữ liệu Cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi.
Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, đặc biệt là Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Chung châu Âu 2016/679 (GDPR) ngày 27 tháng 4 năm 2016, Luật Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát tại Brazil ("LGPD") năm 2018, Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân tại Nam Phi (POPIA Act) năm 2013, Đạo luật Quyền riêng tư Úc năm 1988, Luật An ninh mạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2016, Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Trung Quốc năm 2020, vv.
 
Đặc biệt, chúng tôi cam kết:

 • Lấy và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn một cách công bằng và hợp pháp;
 • Lấy dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp và không xử lý dữ liệu sau đó theo cách không tương thích với các mục đích đó;
 • Chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân đầy đủ, phù hợp và không quá mức liên quan đến các mục đích mà dữ liệu đó thu được và xử lý thêm;
 • Đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn là chính xác, đầy đủ và, khi cần thiết, được cập nhật;
 • Lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian không quá cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đó được lấy và xử lý và tuân theo luật pháp hiện hành và thời hiệu.

2. Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập, tại sao và làm thế nào để chúng tôi sử dụng nó?

Để bạn có cái nhìn rõ ràng nhất về cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đã tưởng tượng một bảng nơi bạn có thể tìm thấy thông tin bằng cách tìm kiếm với bối cảnh / mục đích của việc thu thập dữ liệu.

1) Cột 1 - Dữ liệu của bạn được thu thập trong trường hợp nào? Cột này giải thích hoạt động hoặc kịch bản nào bạn tham gia khi chúng tôi sử dụng hoặc thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn.
2) Cột 2 - Loại dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có thể giữ về bạn? Cột này giải thích loại Dữ liệu Cá nhân nào chúng tôi thu thập.
3) Cột 3 - Làm thế nào và tại sao chúng ta sử dụng nó? Cột này giải thích những gì chúng tôi làm với Dữ liệu Cá nhân của bạn và mục đích thu thập nó.
4) Cột 4 - Cơ sở pháp lý để sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn là gì? Cột này giải thích lý do tại sao chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Khi chúng tôi thu thập dữ liệu thông qua các biểu mẫu bao gồm các biểu mẫu điện tử, chúng tôi sẽ chỉ ra các trường bắt buộc thông qua dấu hoa thị. Việc không cung cấp dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị có thể khiến bạn không thể truy cập dịch vụ.

Là Người dùng dịch vụ của chúng tôi và trang web của chúng tôi, có nhiều cách bạn có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của mình với chúng tôi và chúng tôi có thể thu thập dữ liệu đó.
Chúng tôi có thể thu thập hoặc nhận Dữ liệu Cá nhân từ bạn thông qua các trang web, biểu mẫu, dịch vụ của chúng tôi hoặc cách khác. Đôi khi, bạn sẽ trực tiếp cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi (ví dụ: khi bạn liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi, khi bạn yêu cầu ước tính báo giá, khi bạn đăng ký một trong các dịch vụ của chúng tôi, đôi khi chúng tôi thu thập nó một cách gián tiếp (ví dụ: sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi) hoặc đôi khi chúng tôi nhận được dữ liệu của bạn từ các bên thứ ba khác, bao gồm các thực thể khác của Bureau Veritas.

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập trong bối cảnh nào?Những loại Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có thể giữ về bạn?Làm thế nào và tại sao chúng ta có thể sử dụng nó?Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

Tham gia một dịch vụ:

Thông tin được thu thập trong khi tham gia một trong các dịch vụ của chúng tôi

 • Tên và họ
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ bưu chính (hóa đơn)
 • Số điện thoại
 • Thông tin giao dịch (chi tiết về dịch vụ được đăng ký, số giao dịch, lịch sử dịch vụ, v.v.)
 • Thông tin thanh toán

Để:

 • Gửi cho bạn một báo giá ước tính
 • Xử lý và theo dõi yêu cầu của bạn
 • Quản lý thanh toán yêu cầu của bạn
 • Quản lý mọi liên hệ bạn có với chúng tôi về yêu cầu của bạn
 • Quản lý mọi tranh chấp liên quan đến yêu cầu của bạn
 • Thực hiện thống kê, báo cáo
 • Thực hiện hợp đồng:
  Để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn yêu cầu 

Cung cấp dịch vụ:

Thông tin được thu thập trong quá trình cung cấp các dịch vụ bạn đã đăng ký

 • Tên và họ
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Thông tin giao dịch (chi tiết về dịch vụ được đăng ký, số giao dịch, lịch sử dịch vụ, v.v.)
 • Thông tin tài khoản cá nhân để truy cập vào nền tảng Building in One

Để:

 • Cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu
 • Cho phép bạn truy cập và sử dụng nền tảng Building in One khi dịch vụ đó được yêu cầu
 • Quản lý mọi liên hệ bạn có với chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ
 • Quản lý mối quan hệ thương mại với bạn
 • Quản lý mọi yêu cầu hoặc tranh chấp liên quan đến một dịch vụ
 • Thực hiện Hợp đồng:
  Để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn yêu cầu 

Một thỏa thuận cụ thể:

 Thông tin được thu thập khi bạn cung cấp cho chúng tôi sản phẩm hoặc dịch vụ

 • Tên và Họ
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ bưu chính
 • Chức năng
 • Tên công ty
 • Số điện thoại
 • Danh sách hóa đơn

Để:

 • Tạo và quản lý tập tin nhà cung cấp / nhà thầu
 • Quản lý hợp đồng, đơn đặt hàng, giao hàng, hóa đơn và kế toán
 • Thực hiện Hợp đồng:
  To manage the contractual relationship with you

Đăng ký nhận tin tức và thông tin thương mại

 

 • Tên và Họ
 • Địa chỉ email
 • Chức năng
 • Tên công ty
 • Số điện thoại

Để:

 • Gửi cho bạn thông tin tiếp thị (nơi bạn đã yêu cầu chúng tôi)
 • Thêm bạn vào danh sách Không liên hệ nếu bạn có yêu cầu
 • Chạy phân tích hoặc thu thập số liệu thống kê
 • Hài lòng:
  Không có thông tin tiếp thị trực tiếp nào được gửi cho bạn nếu bạn không đồng ý nhận nó
 • Lợi ích hợp pháp:
  Để điều chỉnh truyền thông tiếp thị của chúng tôi và hiểu hiệu quả của chúng, để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, để phát triển kinh doanh của chúng tôi
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý:
  Để giữ thông tin của bạn trong danh sách Không liên hệ nếu bạn đã yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn bất kỳ tiếp thị trực tiếp nào nữa

Trình duyệt web

Thông tin được thu thập bởi cookie hoặc các công nghệ tương tự (Cookie*) như một phần của trình duyệt của bạn trên các trang web của Bureau Veritas.

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động) khi bạn truy cập Internet.

Dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi:

 • Bạn đến từ đâu
 • Các trang bạn đã xem
 • Thời gian hoạt động trên trang của bạn

Thông tin kĩ thuật:

 • Địa chỉ IP
 • Thông tin trình duyệt
 • Thông tin thiết bị
 • Để điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi cho bạn:
   

  - Để gửi cho bạn các đề xuất hoặc truyền thông tiếp thị dựa trên sở thích của bạn
   

  - Để hiển thị trang web của chúng tôi một cách phù hợp

 • Để cho phép trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả:
   

  - Hiển thị đúng nội dung,
   

  - Giao diện cá nhân hóa như ngôn ngữ
   

  - Các thông số được gắn vào thiết bị của bạn bao gồm độ phân giải màn hình của bạn
   

  - Cải thiện trang web của chúng tôi chẳng hạn, bằng cách thử nghiệm những ý tưởng mới.

 • Để đảm bảo trang web được an toàn và an toàn và bảo vệ bạn khỏi gian lận hoặc lạm dụng các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi
 •  Để chạy số liệu thống kê:
   

  - Để cải thiện cung cấp của chúng tôi


  - Để biết làm thế nào bạn phát hiện ra trang web của chúng tôi

 • Lợi ích hợp pháp:
  Để đảm bảo chúng tôi cung cấp cho bạn các trang web và thông tin liên lạc hoạt động tốt, an toàn và bảo mật và đang tiếp tục cải thiện, để phát triển doanh nghiệp của chúng tôi
 • Hài lòng:
  Đối với các cookie không cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi

Thắc mắc

Thông tin được thu thập khi bạn đặt câu hỏi liên quan đến dịch vụ của chúng tôi

 • Tên và Họ
 • Địa chỉ email
 • Chức năng
 • Tên công ty
 • Số điện thoại
 • Thông tin khác bạn đã chia sẻ với chúng tôi về yêu cầu của bạn
 • Để trả lời câu hỏi của bạn
 • Khi cần, để kết nối bạn với các dịch vụ liên quan
 • Đối với mục đích thống kê
 • Để gửi cho bạn báo giá ước tính khi bạn yêu cầu
 • Hài lòng:
  Để xử lý yêu cầu của bạn
 • Thực hiện Hợp đồng:
  Để cung cấp cho bạn thông tin được yêu cầu trong bối cảnh hợp đồng giữa bạn và Bureau Veritas
 • Lợi ích hợp pháp:
  Để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong đợi của người dùng, và do đó cải thiện dịch vụ của chúng tôi

Đơn xin việc

Thông tin được thu thập khi bạn xin việc tại Bureau Veritas

 • Thông tin cá nhân
 • Chi tiết liên lạc
 • Sơ yếu lý lịch (trình độ, công việc trước đây, vv);
 • Ghi chú phỏng vấn

Để:

 • Đánh giá ứng viên
 • Quản lý quy trình tuyển dụng
 • Thuê ứng viên
 • Hài lòng:
  Để xử lý yêu cầu của bạn
 • Lợi ích hợp pháp:
  Để tìm ứng viên tốt nhất cho lời mời làm việc của chúng tôi.

Bureau Veritas không xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích nào khác ngoài những mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân này và không khác biệt so với những mục đích mà bạn đã được thông báo.

3. Thông báo và đồng ý
Trong nhiều khu vực pháp lý, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thường không yêu cầu chúng tôi phải có sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê trong biểu đồ trên. Tuy nhiên, nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ nỗ lực để có được sự đồng ý của bạn.


4. Khi nào chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn?
Một số dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truy cập:
- Trong Bureau Veritas và bởi bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Bureau Veritas;

 • Điều này sẽ chỉ được thực hiện trên cơ sở cần biết và khi cần cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn đã yêu cầu hoặc trong bối cảnh hợp đồng giữa bạn và Bureau Veritas, hoặc với sự đồng ý của bạn (đặc biệt là tiếp thị mục đích).

- Bởi các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy đóng vai trò là nhà thầu phụ (tức là bộ xử lý dữ liệu), sẽ thực hiện một số dịch vụ cần thiết cho các mục đích nêu trên thay mặt chúng tôi (dịch vụ tiếp thị, dịch vụ lưu trữ, bảo trì cơ sở dữ liệu, v.v.).

 • Chúng tôi chỉ cung cấp cho họ thông tin họ cần để thực hiện các dịch vụ đó và chúng tôi yêu cầu họ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Các nhà cung cấp dịch vụ này sẽ chỉ hành động theo hướng dẫn của Bureau Veritas và sẽ bị ràng buộc theo hợp đồng để đảm bảo mức độ bảo mật và bảo mật cho Dữ liệu cá nhân của bạn giống như cấp độ mà Bureau Veritas buộc phải đảm bảo và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành và quy định.

Ngoài ra, Bureau Veritas có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba:
- Để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Bureau Veritas, Người dùng, nhân viên của chúng tôi hoặc những người khác; hoặc là
- Trong trường hợp sáp nhập hoặc bán tài sản của công ty (trong trường hợp đó, Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho người mua tiềm năng); hoặc là
- Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc đáp ứng các thủ tục tố tụng thuộc bất kỳ tính chất nào, lệnh của Tòa án, bất kỳ hành động pháp lý hoặc thực hiện các biện pháp thực thi được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền; hoặc là
- Đối với các mục đích khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc với sự đồng ý trước của bạn.


5. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn ở đâu?
Vì Tập đoàn Bureau Veritas có các tổ chức trên toàn thế giới và vì một số nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở nước ngoài, dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển từ một quốc gia nằm trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EE EEA) sang một quốc gia nằm bên ngoài của EEA.
Khi Bureau Veritas chuyển Dữ liệu Cá nhân ra ngoài EEA, việc này sẽ luôn được thực hiện một cách an toàn và hợp pháp:

 • Bằng cách chuyển Dữ liệu Cá nhân cho người nhận dữ liệu ở Hoa Kỳ được chứng nhận Privacy Shield, cơ chế đó được coi là đảm bảo mức bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu của bạn theo quyết định đầy đủ của Ủy ban Châu Âu;
 • Hoặc bằng cách thực hiện các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn châu Âu (được ký giữa Bureau Veritas và các công ty con hoặc giữa Bureau Veritas và nhà cung cấp dịch vụ của nó) đã được Ủy ban châu Âu chấp thuận là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho Dữ liệu cá nhân của bạn.

6. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu giữ trong bao lâu?
Chúng tôi sẽ chỉ giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho mục đích xử lý dữ liệu được thu thập (thường là thời hạn của hợp đồng). Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ dữ liệu của bạn trong một thời gian dài hơn để áp dụng các quy định pháp lý hoặc quy định cụ thể và / hoặc để tuân thủ thời hiệu áp dụng của các giai đoạn giới hạn. Trong trường hợp lưu giữ dữ liệu lâu hơn vì những lý do khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những lý do đó và về thời gian lưu giữ áp dụng khi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn.
Để xác định thời gian lưu giữ dữ liệu của Dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đặc biệt sử dụng các tiêu chí sau:

 • Trường hợp bạn đăng ký dịch vụ, chúng tôi sẽ giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong suốt thời gian quan hệ hợp đồng của chúng tôi và sau đó tuân theo thời hiệu;
 • Trường hợp bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn;
 • Trường hợp bạn đồng ý tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó hoặc sau một thời gian không hoạt động (không có tương tác tích cực với chúng tôi) được xác định theo quy định và hướng dẫn của địa phương;
 • Trường hợp cookie được đặt trên máy tính của bạn, chúng tôi sẽ giữ chúng miễn là cần thiết để đạt được mục đích của chúng) và trong một khoảng thời gian được xác định theo quy định và hướng dẫn của địa phương. 
 • Đối với các ứng viên, chúng tôi giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo thời hiệu áp dụng theo luật pháp địa phương.

7. Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ như thế nào?
Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để làm như vậy. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các luật và quy định hiện hành để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi mọi truy cập trái phép và sửa đổi, tiết lộ, mất hoặc phá hủy.Chúng tôi hợp đồng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi cũng làm như vậy.


8. Quyền của bạn
Theo các luật và quy định bảo vệ Dữ liệu Cá nhân hiện hành, bạn được hưởng lợi từ một số quyền nhất định đối với Dữ liệu Cá nhân của mình, cụ thể là:

- Quyền truy cập và thông tin: bạn có quyền được thông báo dưới dạng ngắn gọn, minh bạch, dễ hiểu và dễ truy cập theo cách thức xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền có được (i) xác nhận liệu Dữ liệu cá nhân có liên quan đến việc bạn đang được xử lý hay không, và đó là trường hợp (ii) để truy cập Dữ liệu cá nhân đó và có được bản sao dữ liệu đó.
- Quyền cải chính: bạn có quyền có được sự cải chính về dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác. Bạn cũng có quyền hoàn thành Dữ liệu Cá nhân chưa hoàn chỉnh, bao gồm cả phương tiện cung cấp một tuyên bố bổ sung.
- Quyền xóa (‘quyền bị lãng quên): trong một số trường hợp, bạn có quyền lấy dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, đây không phải là quyền tuyệt đối và Bureau Veritas có thể có căn cứ pháp lý hoặc hợp pháp để giữ Dữ liệu Cá nhân đó.
- Quyền hạn chế xử lý: trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình.
- Quyền chuyển đổi dữ liệu: bạn có quyền nhận Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Bureau Veritas, ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy và bạn có quyền truyền dữ liệu đó sang bộ điều khiển khác mà không gặp trở ngại từ Bureau Veritas. Quyền này chỉ áp dụng khi việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc dựa trên hợp đồng và việc xử lý đó được thực hiện bằng phương tiện tự động.
- Quyền phản đối xử lý: bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, khi bạn thực hiện quyền phản đối, với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, đối với việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của Bureau Veritas, tuy nhiên, Bureau Veritas có thể viện dẫn các căn cứ hợp pháp để tiếp tục xử lý.
- Quyền thu hồi sự đồng ý của bạn, bất cứ lúc nào, để xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn: bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi việc xử lý đó dựa trên sự đồng ý của bạn. Việc hủy bỏ sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý đó trước khi hủy bỏ sự đồng ý.
- Quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát: bạn có quyền liên hệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu của mình để khiếu nại về các hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bureau Veritas.
- Quyền đưa ra các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của bạn sau khi bạn chết: bạn có quyền đưa ra các hướng dẫn của Bureau Veritas liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn sau khi bạn qua đời.
- Quyền có được một bản sao của các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được ký bởi Bureau Veritas khi Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra ngoài EEA.

Để biết thêm thông tin về các quyền của bạn và thực hiện chúng, hãy liên hệ với điểm liên hệ được nêu trong phần 9 của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng về danh tính của bạn và chi tiết đầy đủ về yêu cầu của bạn, trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn ở trên.


9. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cách chúng tôi xử lý và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên cổng thông tin của chúng tôi để thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu, có sẵn tại đây.

TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA CHÚNG TÔI

THÔNG BÁO VỀ THU THẬP DỮ LIỆU

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT