KIỂM ĐỊNH & THỬ NGHIỆM HÀNG HÓA

HÀNG HÓA CÔNG NGHIỆP & NÔNG NGHIỆP

Bureau Veritas là một tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng đầu thế giới cho ngành công nghiệp hàng hóa.

Chúng tôi cung cấp một danh mục đầy đủ các dịch vụ trên toàn ngành Dầu Khí, Hóa dầu, Kim loại, Khoáng sản, Nông sản và Phân bón.

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI: