STEEL AND WELDING INSPECTION

DỊCH VỤ

KIỂM TRA ĐƯỜNG HÀN

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và thông số kỹ thuật của khách hàng, do đó giảm sự chậm trễ tiềm ẩn của dự án và các chi phí liên quan.

Với sự phức tạp ngày càng tăng của các dự án lớn, việc xác minh chất lượng thép và các cấu kiện hàn trước khi giao hàng là điều cần thiết.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

  • Dịch vụ đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba độc lập

  • Xác minh / Chứng kiến kiểm tra trực quan và kích thước của thép và hàn

  • Cung cấp các giải pháp toàn diện để duy trì chất lượng

  • Xác định các giá trị mặc định của sản phẩm, giúp giảm thiểu chi phí