cover_shaping_better_business_practices

ĐỊNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT HƠN

Trong gần 200 năm, đạo đức là nền tảng tuyệt đối trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Điều này thúc đẩy sự độc lập và công bằng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của Bureau Veritas. 

Định hình các hoạt động kinh doanh tốt hơn là căn bản để thúc đẩy sự tiến bộ có trách nhiệm, bảo vệ Quyền con người và tạo ra một môi trường đáng tin cậy.

Tại Bureau Veritas, chúng tôi cố gắng hỗ trợ khách hàng trong hành trình tạo ra giá trị bền vữngbảo vệ thương hiệu của họ.

CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

 • Đạo đức: là điều tuyệt đối tại Bureau Veritas và là nền tảng cốt lõi của thương hiệu
 • Đào tạo nhân viên của chúng tôi về đạo đức kinh doanh và tuân thủ: đạt 99% nhân viên được đào tạo về Quy tắc đạo đức vào năm 2025
 • Bureau Veritas luôn áp dụng những gì chúng tôi phát triển hàng ngày với khách hàng của mình
 • Hệ thống trọng tài trực tuyến dành cho cả nhân viên và đối tác kinh doanh qua điện thoại hoặc email

  BUREAU VERITAS ĐÓNG GÓP CHO CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA liên hợp quốc:


  CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

  • Tiếp tục định hình các dịch vụ TIC có liên quan cho khách hàng và xã hội, bao gồm tính bền vững của chuỗi cung ứng và đánh giá sự phù hợp về an ninh mạng
  • Duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao
  • Thu hút các bên liên quan trong chương trình CSR của tập đoàn
  • Tuân thủ các nguyên tắc Nhân quyền
  • Đấu tranh chống tham nhũng

  KHÁM PHÁ DÒNG DỊCH VỤ XANH CỦA CHÚNG TÔI

  XEM THÊM