group strategy

Định hướng chiến lược năm 2025: nâng tầm giá trị của tập đoàn

Với Chiến lược năm 2025, Bureau Veritas tiếp tục hành trình tạo ra giá trị, đảm bảo tăng trưởng cả ngắn hạn và dài hạn, bằng việc đạt được giá trị tối đa từ các hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như các hoạt động kinh doanh liền kề hoạt động cốt lõi của chúng tôi và bằng việc dẫn đầu về tính bền vững trong lĩnh vực TIC. Chúng tôi sẽ xây dựng dựa trên những thế mạnh của Bureau Veritas, trong đó khả năng phản ứng và thực hiện hiệu quả sẽ xây dựng những nền tảng cho sự thành công trong những năm tới.

CÁC XU THẾ LỚN MẠNH MẼ HỖ TRỢ SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH TIC

Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và tăng trưởng, Bureau Veritas sẽ tận dụng các xu hướng thị trường cơ bản mới nổi trên khắp thế giới, bắt đầu với những xu hướng sẽ có tác động lớn nhất đến Ngành TIC, và đặc biệt là đối với danh mục kinh doanh của BV.

CÀNG BỀN BỈ HÔM NAY CÀNG PHÁT TRIỂN MAI SAU

YẾU TỐ THÚC ĐẨY GIÁ TRỊ: TRỤ CỘT CỦA CHIẾN LƯỢC

Bureau Veritas đang tận dụng việc đưa ra thành công kế hoạch chiến lược trước đó và dựa trên các nguyên tắc cơ bản chính của thị trường TIC, vốn mang lại triển vọng tăng trưởng vững chắc. Lộ trình này dựa trên 3 Yếu tố thúc đẩy Giá trị:

 • Quy mô:  Bureau Veritas đặt mục tiêu đạt được giá trị tối đa của các tài sản, khả năng và vị trí địa lý hiện có của mình bằng cách đẩy nhanh quá trình tiêu chuẩn hóa và nhân rộng cung cấp dịch vụ hiện có của mình. Hành trình chuyển đổi sẽ tiếp tục hướng tới một tổ chức định hướng thị trường hơn nữa, tận dụng các khoản đầu tư đáng kể được thực hiện trong suốt 6 năm qua, cả trong nước và quốc tế. Điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ;
 • Mở rộng: Bureau Veritas sẽ tập trung đặc biệt vào tính bền vững và chuyển đổi năng lượng, cả hai đều là những cơ hội thú vị để tăng trưởng. Tập đoàn sẽ tận dụng tối đa các cơ hội tăng trưởng xuyên suốt sẽ phát sinh cùng với sự thay đổi kinh tế vĩ mô và xã hội (5G, di động mới, v.v.). Điều này sẽ đạt được thông qua việc tăng cường thâm nhập vào các thị trường mới nổi và có giá trị cao, và bằng cách nắm bắt các cơ hội tăng trưởng hữu cơ và bên ngoài;
 • Dẫn đầu: Bureau Veritas sẽ đầu tư vào các hoạt động kinh doanh có tiềm năng trở thành một phần của hoạt động kinh doanh chính của TIC trong tương lai. Tập đoàn sẽ tận dụng triệt để những thay đổi công nghệ để có được vị trí thuận lợi trong các chủ đề xu hướng chính như kết nối, truy xuất nguồn gốc và an ninh mạng. Giống như Mở rộng, Dẫn đầu liên quan đến cả sự tăng trưởng hữu cơ và bên ngoài.

YẾU TỐ KÍCH HOẠT: ĐÒN BẨY CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BV

Việc thực hiện Chiến lược 2025 của Bureau Veritas được hỗ trợ bởi  3 Yếu tố kích hoạt:

 • Con người và Văn hóa: Thành công của Bureau Veritas, khả năng phục vụ khách hàng và tạo sự khác biệt, khả năng đổi mới và phát triển bền vững phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhân lực. Cách thức Tập đoàn thu hút những tài năng tốt nhất, cách thức giữ chân các chuyên gia, cách thức Tập đoàn phát triển các thế hệ tiếp theo và cách thức xây dựng văn hóa trong toàn tổ chức là những yếu tố quan trọng đối với Định hướng Chiến lược năm 2025;
 • Tổ chức và Quản trị: Trong 200 năm, Bureau Veritas đã giúp khách hàng của mình cải thiện các hoạt động liên quan đến sức khỏe, an toàn, chất lượng, bảo vệ xã hội và môi trường. Tập đoàn phải gương mẫu. Đây là niềm tin và cam kết của Bureau Veritas, cho khách hàng, cho cổ đông, cho xã hội và cho chính Tập đoàn. Mục tiêu năm 2025 là dẫn đầu ngành TIC về ESG (tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị);
 • Đổi mới và Kỹ thuật số: Đổi mới và kỹ thuật số là yếu tố kích hoạt chính để đẩy nhanh việc thực hiện Định hướng Chiến lược BV 2025, dự đoán nhu cầu của khách hàng, giúp họ đảm bảo hiệu quả hơn về tài sản, hệ thống và sản phẩm, đồng thời đồng hành với khách hàng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

CHỦ ĐỀ BAO QUÁT: CƠ HỘI KINH DOANH HẤP DẪN

Bureau Veritas đã hợp nhất tất cả các ưu tiên chiến lược theo  5 chủ đề bao quát. Tất cả lĩnh vực đầu tư này đều được xây dựng dựa trên năng lực và chuyên môn lâu năm của BV, và hoàn toàn phù hợp với xu hướng lớn:

 • Giải pháp Vòng đời tài sản, thúc đẩy các hoạt động quản lý trong suốt vòng đời của tài sản;
 • Đảm bảo tính bền vững, tạo uy tín cho các chiến lược phát triển bền vững của khách hàng;
 • Đánh giá sự phù hợp về chuyển đổi năng lượng, đồng hành với khách hàng của chúng tôi trong các chiến lược chuyển đổi năng lượng;
 • Công nghệ và Bán lẻ Trực tuyến, giúp khách hàng của chúng tôi về các yêu cầu về tuân thủ, hiệu suất hoặc bảo mật;
 • Tuân thủ an ninh mạng, sẽ là một phần liên quan trong danh mục đầu tư của chúng tôi trong tương lai.

THAM VỌNG VÀ GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM 2025

Là một phần trong chiến lược, Tập đoàn đặt ra tham vọng tài chính trung hạn mới:

THAM VỌNG NĂM 2025  
TĂNG TRƯỞNG Tăng trưởng hữu cơ gia tăng bền bỉ : một chữ số mức trung
BIÊN LỢI NHUẬN NKhông thỏa hiệp về biên lợi nhuận: trên 16% 1
TIỀN MẶT Chuyển đổi tiền mặt mạnh mẽ 2: cao hơn 90%

Việc sử dụng Dòng tiền tự do tạo ra từ hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ được cân bằng giữa Chi tiêu vốn (Capex), Mua lại & Sáp nhập (M&A) và lợi nhuận của cổ đông (Cổ tức):

GIẢ ĐỊNH NĂM 2025  
CAPEX Từ 2,5% đến 3,0% doanh thu của Tập đoàn
M&A Chiến lược mua lại và sáp nhập chắc chắn, có kỷ luật và chọn lọc
CỔ TỨC Thanh toán khoảng 50% lợi nhuận ròng điều chỉnh

THAM VỌNG TÍNH BỀN VỮNG NĂM 2025

Ngoài hoạt động Tài chính, Bureau Veritas vẫn cam kết các hoạt động khác ngoài hoạt động tài chính.

Tập đoàn đã trình bày chiến lược về trách nhiệm xã hội và môi trường đến năm 2025. Chiến lược này, phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UN SDGs), nhằm mục đích "Định hình một thế giới tốt đẹp hơn" . Chiến lược này được xây dựng dựa trên ba trục chiến lược: “Định hình một nơi làm việc tốt hơn”, “Định hình một môi trường tốt hơn” và “Định hình các thực tiễn kinh doanh tốt hơn”; và ba trụ cột bền vững: “Vốn xã hội và con người”, “Vốn tự nhiên” và “Quản trị””.

Bureau Veritas sẽ theo dõi và báo cáo hàng năm hiệu suất CSR thông qua 18 chỉ số hoạt động chính được lựa chọn. Ngoài ra, Tập đoàn cam kết đạt được năm chỉ số hoạt động chính đến năm 2025.

  MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC MỤC TIÊU NĂM 2025
VỐN XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI    
Tổng tỷ lệ tai nạn (TAR)3 #3 0.26
Tỷ lệ phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo4 #5 35%
Số giờ đào tạo cho mỗi nhân viên (mỗi năm) #8 35.0
VỐN TỰ NHIÊN    
Phát thải khí CO2trên mỗi nhân viên (tấn mỗi năm)5 #13 2.00
QUẢN TRỊ    
Tỷ lệ nhân viên được đào tạo theo Quy tắc đạo đức #16 99%

1Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái không đổi.
2Tiền thuần tạo ra từ hoạt động kinh doanh trước thuế doanh nghiệp / Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh, bình quân trong kỳ.
3TAR: Tổng Tỷ lệ Tai nạn (số vụ tai nạn có và không mất thời gian x 200.000 / số giờ làm việc ).
4Tỷ lệ phụ nữ từ Ban Chấp hành đến Bậc II (cấp nội bộ tương ứng với vị trí quản lý hoặc điều hành) trong Tập đoàn (số phụ nữ chuyên trách tương đương ở vị trí lãnh đạo/tổng số phụ nữ chuyên trách tương đương trong vị trí lãnh đạo).
5Phát thải khí nhà kính từ các văn phòng và phòng thí nghiệm, tấn CO2 tương đương trên mỗi nhân viên và mỗi năm đối với Phạm vi 1, 2 và 3 (phát thải liên quan đến đi công tác ).

TẢI TOÀN BỘ NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2025 TẠI ĐÂY