STATEMENTS & POLICIES

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH

Bureau Veritas đã xác định các quy tắc và chính sách để đảm bảo các thông lệ tốt trong toàn tổ chức và với các đối tác của chúng tôi. Các chính sách này áp dụng cho tất cả các công ty con và đơn vị hoạt động của Tập đoàn.

 • BÁO CÁO VÀ CHÍNH SÁCH

  Company Social Responsibility

  Download

  Health, Safety, Security and Wellbeing Statement

  Download

  Code of Ethics

  Download

  Code of Conduct

  Discover

  Executive Commitment on Inclusion

  Download

  Environment Statement

  Download

  Cybersecurity Statement

  Download

   
 • CHÍNH SÁCH CÔNG TY

  OPERATIONAL EXCELLENCE

   
  Customer Experience

  Download

  Global Information System Security Policy

  Download

  Security Insurance Plan

  Download

  Business Partner Code of Conduct               

  Download

  Privacy Compliance - Overview

  Download

  CSR due diligence prior to acquisition

  Download

  SOCIAL

   
  Human Rights Policy

  Download

  Inclusion Policy

  Download

  Values, Leadership Expectations

  Download

  Cardinal Safety Rules

  Download

  Corporate Citizenship & Philanthropy Policy

  Download

  Personal Data Protection

  Download

  Learning, Career Development & Talent Policy

  Download

  Talent Acquisition Policy

  Download

  Band I And II Appointments Policy

  Download

  Anti-harassment Policy

  Download

  Policy On Employee Representation

  Download

  Flexibility Policy

  Download

  BV Wellbeing Policy

  Download

  ENVIRONMENT

   
  Operational Eco-efficiency Policy

  Download

  HSSE Requirements Handbook for Subcontractors and Non-Exclusives

  Download

SHAPING A BETTER WORLD