STATEMENTS & POLICIES

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH

Bureau Veritas đã xác định các quy tắc và chính sách để đảm bảo các thông lệ tốt trong toàn tổ chức và với các đối tác của chúng tôi. Các chính sách này áp dụng cho tất cả các công ty con và đơn vị hoạt động của Tập đoàn.