THÔNG BÁO VỀ THU THẬP DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập bởi Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam, có văn phòng đăng ký tại 364 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và có thể được xử lý bằng máy tính để trả lời câu hỏi của bạn. Khi cần, để kết nối bạn với các dịch vụ có liên quan và cho mục đích thống kê để gửi cho bạn báo giá ước tính khi bạn yêu cầu, theo Thỏa thuận: Để xử lý yêu cầu của bạn, Hiệu suất của hợp đồng: Cung cấp cho bạn thông tin được yêu cầu trong ngữ cảnh về hợp đồng giữa bạn và Bureau Veritas và lợi ích hợp pháp: Để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong đợi của Người dùng và do đó cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân của bạn được dành cho Bureau Veritas và bởi bất kỳ thành viên nào của Bureau Veritas Group; Bởi các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy đóng vai trò là nhà thầu phụ (tức là bộ xử lý dữ liệu), sẽ thực hiện một số dịch vụ cần thiết cho các mục đích nêu trên thay mặt chúng tôi (dịch vụ tiếp thị, dịch vụ lưu trữ, bảo trì cơ sở dữ liệu, v.v.). Chúng sẽ được giữ lại miễn là cần thiết cho các mục đích xử lý mà nó được thu thập. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ dữ liệu của bạn trong một thời gian dài hơn để áp dụng các quy định pháp lý hoặc quy định cụ thể và / hoặc để tuân thủ thời hiệu áp dụng của các giai đoạn giới hạn.

Để xác định thời gian lưu giữ dữ liệu của Dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đặc biệt sử dụng các tiêu chí sau:
Khi bạn đăng ký một dịch vụ, chúng tôi sẽ giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong suốt thời gian của mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi và sau đó tuân theo thời hiệu;
Trường hợp bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn;
Trường hợp bạn đồng ý tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ giữ Dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó hoặc sau một thời gian không hoạt động (không có tương tác tích cực với chúng tôi) được xác định theo quy định và hướng dẫn của địa phương.

Các trường được đánh dấu hoa thị phải được điền vào. Nếu không, Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam sẽ không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin dịch vụ được yêu cầu.

Theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Pháp ngày 6 tháng 1 năm 1978 đã được sửa đổi và Quy định bảo vệ dữ liệu chung ngày 27 tháng 4 năm 2016, bạn có quyền truy cập, khắc phục và xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bạn, cũng như quyền hạn chế xử lý , quyền phản đối việc xử lý hoặc quyền tính di động của dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào bằng cách kết nối với trang https://personaldataprotection.bureauveritas.com và bỏ chọn ô dành riêng cho việc thu thập sự đồng ý của bạn. Bạn cũng có quyền đưa ra các hướng dẫn chung và cụ thể xác định cách bạn dự định các quyền này sẽ được thực hiện sau khi bạn qua đời. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng e-mail tại địa chỉ sau: donneespersonnelles@bureauveritas.com. Cuối cùng, bạn có quyền khiếu nại lên Ủy ban Nationale Informatique et Libertés (CNIL).