ISO 22301:2019 AWARENESS TRAINING AND INTERNAL AUDITOR

ĐÀO TẠO NHẬN THỨC

ISO 22301: 2019

VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ - AN NINH VÀ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI

- HỆ THỐNG QUẢN LÝ LIÊN TỤC TRONG KINH DOANH

Mục tiêu

Hiểu và ưu tiên các mối đe dọa đối với doanh nghiệp của bạn với tiêu chuẩn quốc tế về tính liên tục của hoạt động kinh doanh. ISO 22301: 2019 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý nhằm bảo vệ, giảm thiểu khả năng xảy ra và đảm bảo doanh nghiệp của bạn phục hồi sau các sự cố gián đoạn

Khóa học dành cho ai

Chương trình này có lợi cho tất cả các tổ chức không phân biệt loại hình và quy mô muốn chuẩn bị triển khai BCMS. Người đứng đầu và Cán bộ của các bộ phận / chức năng đại diện cho sản xuất, hỗ trợ, dịch vụ, CNTT, Nhân sự, Hành chính, An ninh, v.v. sẽ là đối tác lý tưởng. Họ có thể là Người thực hiện, Người được đánh giá hoặc Đánh giá viên nội bộ.

nội dung khóa học

Khi tham dự chương trình này, người tham gia sẽ có:

  • Đánh giá cao tầm quan trọng của tính liên tục của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
  • Kiến thức về các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 22301: 2019
  • Hiểu biết về cách tiếp cận để thực hiện BCMS.
  • Hiểu biết về cách tiếp cận để đánh giá các yêu cầu của Chuẩn mực.