SA 8000:2014 AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR TRAINING COURSE

KHÓA ĐÀO TẠO

NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

SA 8000: 2014

 

 

 

Mục tiêu

Khóa học này được thiết kế cho những người có trách nhiệm duy trì các hệ thống hiện có và những người có khả năng tham gia vào việc đánh giá tổ chức của họ theo hướng đáp ứng các yêu cầu SA 8000: 2014.

Khóa học dành cho ai

Việc làm quen với cấu trúc và các yêu cầu của SA 8000: 2014 sẽ có ích. Tuy nhiên, thiếu điều này sẽ không gây bất lợi cho những người đang dự tính tham gia khóa học này

Lợi ích

  • Để hiểu “động lực” đằng sau trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
  • Để hiểu sự phát triển của Bộ Quy tắc Ứng xử và SA8000, và các nguyên tắc của các tiêu chuẩn lao động đã được thông qua.
  • Để biết xác định và vai trò của các bên liên quan trong đánh giá trách nhiệm xã hội.
  • Có năng lực về các kỹ năng chính cần thiết để thực hiện giám sát và thẩm tra đánh giá theo các yêu cầu SA 8000.

nội dung khóa học

  • Giới thiệu về lĩnh vực tiêu chuẩn lao động và sự phát triển trách nhiệm của doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu.
  • Nhấn mạnh cụ thể vào các yêu cầu đã thay đổi và mới trong tiêu chuẩn SA 8000: 2014
  • Tổng quan về các công cụ được phát triển để cung cấp các tiêu chuẩn lao động được chấp nhận trong phạm vi doanh nghiệp, bao gồm mục đích, hình thức và nội dung của SA 8000: 2014, và các tình huống mà chúng hoạt động;
  • Các vấn đề và phương pháp đánh giá được sử dụng trong việc tiến hành, giám sát và đánh giá theo tiêu chuẩn SA 8000: 2014