Cover_Sustainability-ESG-rating_1600px

News

Bureau Veritas đứng vị trí số 1 vì sự phát triển bền vững bởi cơ quan xếp hạng ESG V.E

 

 

Sep. 19 2022

Vigeo Eiris (V.E), cơ quan xếp hạng hàng đầu về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) và là một bộ phận của Moody’s Group đã đánh giá Tập đoàn Bureau Veritas với số điểm 70/100 tăng 4 điểm so với năm ngoái. Với kết quả này, Tập đoàn lần đầu tiên đứng đầu trong trong số 99 công ty trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Thông qua những cải tiến liên tục này, Bureau Veritas theo đuổi hành trình trở thành nhà lãnh đạo CSR trong hoạt động kinh doanh bằng sự gương mẫu về tính bền vững trong nội bộ và lĩnh vực T.I.C.

Để đạt được mục tiêu này, Tập đoàn đã đề ra một lộ trình CSR đầy tham vọng bao gồm các chủ đề Môi trường, Xã hội và Quản trị thông qua ba trụ cột: Định hình nơi làm việc tốt hơn, môi trường tốt hơnhoạt động kinh doanh tốt hơn. Trong số 19 chỉ số hoạt động chính đã được xác định, 5 chỉ số là phi tài chính thể hiện cam kết năm 2025 của Tập đoàn đối với các bên liên quan.

Bảng xếp hạng V.E mới là sự công nhận những cống hiến và hành động của tập thể Bureau Veritas trong việc Định hình một thế giới tốt đẹp hơn.

TÌM HIỂU VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA bUREAU VERITAS TRONG NĂM 20222 THÔNG QUA INTEGRATED REPORT