GLOBALG.A.P. I.F.A version 6.0

News

GLOBALG.A.P I.F.A
PHIÊN BẢN 6.0

Nov. 16 2022

GLOBALG.A.P. I.F.A phiên bản 6.0 được phát hành vào 29/09/2022 áp dụng cho phạm vi “trái cây và rau, hoa, hoa bia và nuôi trồng thủy sản” và yêu cầu bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2024. Sau thời gian này, các phiên bản 5.2, 5.3-GFS, 5.4-1-GFS sẽ hết hạn và không được chứng nhận nữa.

GLOBALG.A.P. I.F.A phiên bản 6.0 tồn tại song song 2 phiên bản để nhà sản xuất lựa chọn bao gồm: “I.F.A Version 6 Smart”  phù hợp cho hầu hết các nhà sản xuất và “I.F.A Version 6 GFS”  cho doanh nghiệp cần đạt chứng nhận GLOBALG.A.P. được GFSI thừa nhận. Phiên bản mới có ưu điểm hơn với checklist “smart” hơn, dựa trên rủi ro được cụ thể hóa cho nhà sản xuất, tiếp cận theo định hướng kết quả đầu ra và tiêu chuẩn cho các yếu tố tác động.

Theo xu hướng bổ sung nội dung phát triển bền vững hiện nay của hầu hết các tiêu chuẩn nói chung, GLOBALG.A.P. phiên bản 6.0 cũng tập trung nhiều hơn về về các tiêu chí bền vững với các điều khoản bổ sung cho nội dung này. Phiên bản mới yêu cầu nhà sản xuất phải có kế hoạch cải tiến liên tục mang tính bắt buộc cho các tiêu chí như nhựa, chất thải, trung hòa cacbon, nạn phá rừng và phúc lợi động vật với phương pháp tiếp cận mới dựa trên tác động của phạm vi và danh mục sản phẩm trong nhóm nuôi trồng thủy sản và rau quả.

Ngoài ra, tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. I.F.A phiên bản 6.0 còn bổ sung điều khoản về Đa dạng sinh học cho phạm vi rau quả nhằm thúc đẩy đa dạng sinh học trong quá trình canh tác. Điều này sẽ giúp người tham gia chuỗi cung ứng hiểu rõ hơn về cách đánh giá tiêu chí đa dạng sinh học dựa trên cơ sở khoa học.