PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ THẨM TRA KHÍ NHÀ KÍNH THEO TIÊU CHUẨN ISO 14064-1: 2019

Webinar: Phương pháp tiếp cận và thẩm tra

khí nhà kính theo tiêu chuẩn

ISO 14064:2018

 

Nov. 6 2021

Tiêu chuẩn ISO 14064 bao gồm các nguyên tắc và yêu cầu cần thiết để định lượng, thiết lập báo cáo lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính. Bureau Veritas Certification đã phát triển cơ chế thẩm tra theo tiêu chuẩn ISO 14064 kể từ năm 2006 và đã đạt được nhiều kinh nghiệm thông qua các dự án thẩm tra KNK trên phạm vi toàn cầu.

Việc thẩm tra cho phép các tổ chức chủ động chứng minh việc tính toán và đo lường lượng khí thải carbon thông qua báo cáo công khai, chính xác từ tổ chức có uy tín như Bureau Veritas Certification, và đó cũng được xem là một thông điệp cam kết mạnh mẽ từ tổ chức nhằm hướng đến sự phát triển bền vững

Nhằm hỗ trợ khách hàng tìm hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 14064, Bureau Veritas tổ chức Hội thảo trực tuyến miễn phí với chuyên đề:

"PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ THẨM TRA KHÍ NHÀ KÍNH THEO TIÊU CHUẨN ISO 14064:2018"

Summary

THỜI GIAN: 08:00 – 11:30 (Buổi sáng) - Thứ bảy - Ngày 20/ 11/ 2021.

DIỄN GIẢ: Mr. Trần Việt Hoàng - Product Manager – GHG; Energy & Sustainable Development Schemes. – Giám đốc kỹ thuật và Đánh giá viên trưởng.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

PHẦN I – MỞ ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH.

Thời gian: (08:00 – 08:30)

  • Hướng dẫn truy cập.
  • Giới thiệu về Bureau Veritas & Các chương trình ưu đãi.

PHẦN II – GIỚI THIỆU VỀ KHÍ NHÀ KÍNH (KNK) & ISO 14064

Thời gian: (08:30 – 09:30)

  • Giới thiệu về KNK và ISO 14064.
  • Xác định các nguồn phát thải trực tiếp, gián tiếp, hệ số phát thải và phạm vi.

PHẦN III – GIẢI LAO.

Thời gian: 09:30–09:45

PHẦN IV – TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CỦA BUREAU VERITAS

Thời gian: 09:45– 10:15

  • Tổng quan quy trình chứng nhận ISO 14064.

PHẦN V– THẢO LUẬN.

Thời gian: 10:15– 10:45

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Quý khách hàng vui lòng đăng ký theo liên kết:https://forms.office.com/r/2M3zitmWFa


BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Văn Phòng Hồ Chí Minh

Mr. Nguyễn Công Hoàng
Di động: 035 893 7030
Email: cong-hoang.nguyen@bureauveritas.com

Ms. Thùy Trang Lê
Di động: 0934 588 728
Email: thuy-trang.le@bureauveritas.com

Văn Phòng Hà Nội

Ms. Ánh Tuyết Phạm
Di động: 0382 013 519
Email: anh-tuyet.pham@bureauveritas.com