BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ 

 

DÀNH CHO ĐỐI TÁC KINH DOANH

Bureau Veritas hoạt động kinh doanh dựa trên các nguyên tắc cốt lõi sau: Liêm khiết, Bền vững và An toàn. Chúng tôi mong các Đối tác Kinh doanh của chúng tôi cũng sẽ tuân thủ các nguyên tắc này. 

*LƯU Ý

Nếu bất kỳ phần nào của BQTUX ĐTKD này không rõ, Đối tác Kinh doanh nên yêu cầu bộ phận liên hệ của Bureau Veritas  để được giải thích.

Việc không tuân thủ BQTUX ĐTKD này có thể dẫn đến các biện pháp, bao gồm chấm dứt quan hệ kinh doanh.

Tại mọi cấp bậc tổ chức, đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của mình và tại tất cả các quốc gia, Bureau Veritas cam kết Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp và hoạt động ưu tiên tuân thủ các Nguyên tắc Lao động và Nhân quyền, Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc, Bảo vệ Môi trường và Chống hối lộ.

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Đối tác Kinh doanh (BQTUX ĐTKD) hiện tại bắt nguồn từ Bộ Quy tắc Đạo đức và chính sách Nhân quyền của Bureau Veritas đối với Đối tác Kinh doanh của Bureau Veritas như được nêu dưới đây.

Bộ quy tắc này xác định các yêu cầu mà tất cả các Đối tác Kinh doanh của Bureau Veritas phải tuân thủ, bên cạnh việc:

 • Áp dụng luật pháp và quy định của địa phương, quốc gia và quốc tế,
 • Bộ Quy tắc Đạo đức của Bureau Veritas,
 • Các điều khoản hợp đồng.

BQTUX ĐTKD dựa trên các tiêu chuẩn và quy định quốc tế. 

Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các quy định của BQTUX ĐTKD này với Bộ Quy tắc Ứng xử hoặc luật áp dụng, thì Bộ Quy tắc Ứng xử hoặc luật áp dụng sẽ được ưu tiên xem xét.

Quy định pháp luật cụ thể và các điều khoản hợp đồng với tiêu chuẩn cao hơn được ưu tiên xem xét so với các quy định chung này.     

Phạm vi Áp dụng

BQTUX ĐTKD áp dụng cho tất cả các Đối tác kinh doanh của các công ty con thuộc Tập đoàn Bureau Veritas, là các công ty hoặc cá nhân như Đối tác liên doanh, nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp vật tư và đại lý thương mại (mỗi đối tượng là một “Đối tác Kinh doanh”), bất kể hoạt động ở đâu.  

Thi hành

Bureau Veritas yêu cầu các Đối tác Kinh doanh của mình công nhận và đồng ý tuân theo BQTUX ĐTKD trong các hợp đồng của chúng tôi với các đối tác này. Truy cập trực tuyến BQTUX ĐTKD tại https://group.bureauveritas.com/. BQTUX ĐTKD được cung cấp cho tất cả các Đối tác Kinh doanh mới và sau đó là các đối tác hiện hữu.

Chúng tôi cùng với các Đối tác Kinh doanh từ giai đoạn đầu trong mối quan hệ của chúng tôi với Đối tác Kinh doanh cố gắng đảm bảo rằng BQTUX ĐTKD được thi hành trên thực tế, bao gồm việc thông qua các quy trình tuyển chọn và giám sát của chúng tôi, sử dụng bảng câu hỏi và trong một số trường hợp nhất định, kiểm toán theo chỉ tiêu.  

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi mong có thể hỗ trợ Đối tác Kinh doanh của chúng tôi trong việc xây dựng năng lực và chương trình đào tạo để giúp nâng cao nhận thức về các bước mà các đối tác này có thể thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn trong BQTUX ĐTKD.

Chúng tôi mong các Đối tác Kinh doanh của chúng tôi sẽ truyền đạt nội dung BQTUX ĐTKD cho nhân viên của mình và tiếp tục truyền đạt chúng cho các Đối tác kinh doanh của riêng họ

Chúng tôi mong Đối tác Kinh doanh thỏa thuận bằng văn bản trong việc tuân thủ BQTUX ĐTKD hiện tại và bất kỳ điều khoản nào khác mà Bureau Veritas có thể yêu cầu hoặc cung cấp bằng chứng chứng minh việc hiện có chính sách tương tự.  

Chúng tôi cũng mong muốn các Đối tác Kinh doanh của chúng tôi tiến hành thực hiện nội dung tự đánh giá đối với BQTUX ĐTKD để hiểu và khắc phục mọi thiếu sót.

Liêm khiết

1. Chống Hối lộ, Tham nhũng và Lạm dụng Quyền hạn

Phần này không ảnh hưởng đến nội dung của Bộ Quy tắc Đạo đức.

Bureau Veritas cam kết hoàn toàn chống lại tất cả các hình thức tham nhũng và hối lộ, bao gồm lạm dụng quyền hạn tại mọi quốc gia hoạt động và tuân thủ luật pháp địa phương và quốc tế về chống hối lộ và tham nhũng trong tất cả các khu vực pháp lý mà Bureau Veritas được thành lập hoặc thực hiện dịch vụ.

Bureau Veritas có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi hối lộ và tham nhũng dưới mọi hình thức. Hối lộ, kickback, lạm dụng quyền hạn, và bất kỳ sự xúi giục hay dàn xếp không phù hợp nào khác liên quan đến các quan chức, khách hàng, nhà cung cấp hoặc bất kỳ đối tác nào khác đều bị nghiêm cấm.

Lệnh cấm này bao gồm các khoản đóng góp chính trị và các khoản tiền nộp “để hưởng điều kiện thuận lợi” (ví dụ, các khoản tiền nộp nhỏ để đảm bảo một quan chức chính phủ thực hiện nhiệm vụ chính thức).

Trong quá trình làm việc cho hoặc với Bureau Veritas, Đối tác Kinh doanh sẽ cam kết chống hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền hạn. Đối tác Kinh doanh sẽ đảm bảo rằng giám đốc, cán bộ, nhân viên và Đối tác kinh doanh của mình không đưa hoặc nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tham gia vào bất kỳ thỏa thuận không phù hợp nào khác.  

Một số Đối tác Kinh doanh có thể được yêu cầu tiết lộ bất kỳ sự kết nối cá nhân hoặc nghiệp vụ nào với các quan chức Nhà nước trong quá trình chúng tôi rà soát thông tin. Bất kỳ sự kết nối nào không tồn tại trong quá trình chúng tôi rà soát thông tin hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, chưa được tiết lộ cho Bureau Veritas, đều phải được tiết lộ cho đầu mối liên hệ chính của Bureau Veritas càng sớm càng tốt.  

Đối tác Kinh doanh phải có các biện pháp kiểm soát nội bộ để phát hiện, ngăn chặn và đối với các trường hợp gian lận và rửa tiền. Đối tác Kinh doanh lưu giữ hồ sơ chính xác và cập nhật về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh với Bureau Veritas và đảm bảo rằng các sổ sách và hồ sơ của mình phản ánh đúng tính chất, phạm vị, và giá trị của giao dịch liên quan đến mối quan hệ với Bureau Veritas.  Giao dịch phải được ghi lại đúng cách và có thể điều chỉnh sau khi xem xét lại.

Bất kỳ hóa đơn nào được Đối tác Kinh doanh phát hành cho Bureau Veritas đều phải chính xác và được ghi chi tiết hạng mục hợp lý và tài liệu hỗ trợ phù hợp phải được cung cấp để chứng minh mọi khoản phí hoặc giải ngân được trả thay cho bất kỳ công ty con hoặc liên doanh nào của Bureau Veritas. 

Bất kỳ sự gian lận nào có thể xảy ra và ảnh hưởng đến Bureau Veritas đều phải được báo cáo ngay. 

Đối tác Kinh doanh phải tuân thủ luật chống tham nhũng, bao gồm cả những luật cấm lạm dụng quyền hạn, tại tất cả các khu vực pháp lý áp dụng.

Cụ thể, Đối tác Kinh doanh KHÔNG ĐƯỢC:

 • Đề nghị, hứa hẹn hoặc cho phép trao tặng bất kỳ khoản tiền, lợi thế hoặc giá trị nào khác cho bất kỳ bên thứ ba nào để đảm bảo lợi thế không chính đáng cho Bureau Veritas hoặc Đối tác Kinh doanh;
 • Gạ gẫm, nhận hoặc đồng ý nhận bất kỳ khoản tiền, lợi thế hoặc giá trị nào khác từ nhân viên, giám đốc, cán bộ của Bureau Veritas, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để đổi lấy lợi thế không chính đáng cho Bureau Veritas hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc, cán bộ của Bureau Veritas, hoặc bên thứ ba; 
 • Đề nghị hoặc nhận bất cứ thứ gì có giá trị với ý định gây ảnh hưởng không chính đáng đến quyết định của doanh nghiệp hoặc chính phủ, hoặc trong trường hợp người này có thể chưa được chủ lao động hoặc luật pháp địa phương cho phép nhận;
 • Thanh toán hoặc cung cấp bất cứ thứ gì có giá trị cho bên thứ ba trong khi có lý do để nghi ngờ rằng tất cả hoặc một phần của khoản thanh toán hoặc vật có giá trị có thể được cung cấp cho một quan chức Nhà nước hoặc bên thứ ba khác vì mục đích không chính đáng; và
 • Đề nghị hoặc cung cấp bất cứ thứ gì có giá trị cho bên thứ ba với mục đích giục bên thứ ba đó tác động lên quan chức nhà nước để thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào; và
 • Thực hiện bất kỳ điều gì để giục, tiếp tay hay cho phép người khác vi phạm các quy tắc này.

2. Mâu thuẫn Lợi ích

Đối tác Kinh doanh nên thực hiện các bước để tránh mâu thuẫn lợi ích, dù mang tính chất cá nhân, tổ chức hay hoạt động, có thể gây hại đối với khả năng mà bất kỳ bên nào liên quan đến Đối tác Kinh doanh hoặc bất kỳ nhân viên nào của Bureau Veritas có thể thực hiện vì lợi ích tốt nhất của Bureau Veritas và/ hoặc khách hàng của Bureau Verita. Các quyết định mà Đối tác Kinh doanh của chúng tôi đưa ra liên quan đến các giao dịch kinh doanh của Bureau Verita không bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân hoặc riêng tư. 

Không dùng mối quan hệ cá nhân hoặc thân thiện với nhân viên của Bureau Veritas để gây ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của nhân viên. Nếu một nhân viên có liên quan đến nhân viên của Bureau Veritas và điều này có thể thể hiện bất kỳ mâu thuẫn lợi ích nào trên thực tế hoặc có khả năng xảy ra trong mối quan hệ giao dịch hoặc kinh doanh, Đối tác Kinh doanh phải nhanh chóng tiết lộ sự thật này cho đầu mối liên hệ chính của Bureau  Veritas hoặc đảm bảo rằng nhân viên Bureau Veritas thực hiện điều này. 

3. Chế tài Kinh tế và Chống Rửa tiền

 
Chúng ta phải tuân thủ tất cả các biện pháp chế tài, kiểm soát xuất khẩu và luật chống tẩy chay, quy định, mệnh lệnh, chỉ thị, chỉ định, giấy phép và quyết định của Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, như được áp dụng, và luật chống rửa tiền và các quy định tại tất cả các khu vực pháp lý hiện hành.

Đối tác Kinh doanh không được thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc bị cấm thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến Bureau Veritas vi phạm hoặc trường hợp khác, bị xử phạt theo các luật và quy định đó.

4. Tính riêng tư và Bảo mật Dữ liệu Cá nhân

Các Đối tác Kinh doanh thay mặt cho Bureau Veritas thu thập và/ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc thu thập, xử lý, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân, như được lưu ý trong Quy định EU 2016/679 của Nghị viện  và Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ các thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc chuyển tự do các dữ liệu này. Tất cả thông tin nhận được trong quá trình cung cấp dịch vụ sẽ được xem là và sẽ được bảo mật tuyệt đối, phải được cho phép trước khi được công bố.

Đối tác Kinh doanh cũng sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ chính mình và Bureau Veritas trước việc xử lý dữ liệu cá nhân bất hợp pháp và chống việc bị mất, trộm cắp, việc vô tình hoặc gian lận xóa bỏ, dữ liệu thay đổi hoặc dữ liệu phá hủy, hoặc các thiệt hại, hoặc việc tiết lộ, sử dụng hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân.

Đối tác Kinh doanh đặc biệt tôn trọng Điều lệ IS-IT toàn cầu của Bureau Veritas, Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bureau Veritas đối với Người sử dụng cũng như Chương trình Đảm bảo Bảo mật của Bureau Veritas.

Đối tác Kinh doanh cũng sẽ thực hiện các kế hoạch hành động để giảm thiểu rủi ro được xác định trong Đánh giá Tác động Bảo vệ Dữ liệu do Bureau Veritas thực hiện.

Trong trường hợp việc vi phạm quy định dữ liệu trên thực tế hay có thể xảy ra, Đối tác Kinh doanh sẽ thông báo cho bộ phận liên hệ của Bureau Veritas ngay khi có thể (và trong mọi trường hợp, không được quá 72 giờ sau khi phát hiện) và thực hiện tất cả các bước hợp lý, như được xác định chung với Bureau Veritas, để giảm thiểu hậu quả. 

5. Cạnh tranh Công bằng

Bureau Veritas cam kết tuân thủ các nguyên tắc cạnh tranh tự do và hợp pháp đối với dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật cạnh tranh và chống độc quyền hiện hành ở tất cả các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động và chúng tôi hy vọng Đối tác kinh doanh của mình có mức độ cam kết tương tự để cạnh tranh công bằng và tuân thủ luật chống độc quyền hiện hành. 
 

6. Mua bán cổ phiếu

Đối tác Kinh doanh của chúng tôi không được mua bán chứng khoán của Bureau Veritas hoặc khuyến khích người khác mua bán, sử dụng thông tin bảo mật nhận được từ Bureau Veritas.
 

7. Quyền sở hữu trí tuệ và thông tin bảo mật 

Chúng tôi hy vọng các đối tác của mình tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ của Bureau Veritas. Phải có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn tiết lộ hoặc sử dụng trái phép thông tin bảo mật của Bureau Veritas được cung cấp cho đối tác.

Giao tiếp thực tế và kịp thời với chúng tôi là điều cần thiết cho một mối quan hệ lâu bền.
Đối tác kinh doanh của chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật của chúng tôi khi chưa được cho phép.

Đối tác Kinh doanh xem xét việc truyền thông kinh doanh một cách cẩn thận và đảm bảo rằng mình đáp ứng các tiêu chuẩn cao. Đối tác Kinh doanh xem sẽ không phát hành thông cáo báo chí về chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi mà không có sự chấp thuận của chúng tôi.
 

Bền vững

8. Bảo vệ môi trường

Đối tác Kinh doanh phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến môi trường và thực hiện các bước để đảm bảo bảo vệ môi trường tự nhiên. 

Đối tác Kinh doanh phải tuân theo tất cả các luật quốc gia hiện hành về quyền đất đai và tài nguyên quốc gia và thực hiện các bước để đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động mua lại đất hoặc thay đổi sử dụng đều tôn trọng quyền lợi của các cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng.

Đối tác Kinh doanh phải tham gia để bảo tồn đa dạng sinh học và giảm tác động lên môi trường và hành động chống lại sự biến đổi khí hậu.  

9. Nhân quyền

Đối tác Kinh doanh của chúng tôi công nhận Nhân quyền của tất cả mọi người như được nêu trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Nguyên tắc Chỉ dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền. 

Đối tác Kinh doanh có trách nhiệm tránh vi phạm nhân quyền và khắc phục tác động, nếu có, đối với nhân quyền do hậu quả từ các hoạt động được thực hiện cho chúng tôi và từ các dịch vụ cung cấp cho chúng tôi. Đối tác Kinh doanh cam kết duy trì và cải thiện các hệ thống và quy trình để xác định, ngăn chặn và giảm thiểu mọi hành vi lạm dụng nhân quyền trong các hoạt động của mình, bao gồm, xét trường hợp có liên quan, như sau:

 • Lao động trẻ em

Đối Tác kinh doanh phải nghiêm cấm việc tuyển dụng và bóc lột lao động trẻ em dưới 16 tuổi trong các hoạt động của mình và không tham gia hoặc hỗ trợ sử dụng lao động trẻ em (theo xác định của Tổ chức Lao động Quốc tế để bao gồm các công việc gây tổn hại về mặt tinh thần, thể chất hoặc xã hội đối với trẻ em, hoặc công việc làm mất đi tuổi thơ, tiềm năng hoặc phẩm giá của trẻ, ví dụ như bằng cách can thiệp vào việc đến trường học của trẻ em). 

Người lao động dưới 18 tuổi không được yêu cầu làm những công việc nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của mình.

 • Lao động cưỡng bức, buôn người và việc tự do đi lại  

Đối tác Kinh doanh phải nghiêm cấm và không được hưởng lợi từ bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tịch thu hồ sơ nhận dạng người lao động hay giữ lao động lệ thuộc nợ hoặc sử dụng lao động quân đội, tù nhân hoặc nô lệ. Tất cả các công việc phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
Đối tác Kinh doanh phải hoạt động tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến giờ làm việc, tiền lương, bao gồm cả những quy định liên quan đến tiền lương tối thiểu, làm thêm giờ và các khoản phúc lợi. Nhân viên của Đối tác Kinh doanh được tự do rút khỏi bất kỳ mối quan hệ lao động nào, căn cứ theo việc thông báo trước trong thời gian hợp lý. 
 

 • Quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể

Đối tác Kinh doanh phải khuyến khích quyền của tất cả người lao động trong việc chọn thành lập hoặc gia nhập công đoàn hợp pháp và các tổ chức khác do người lao động chọn và quyền thương lượng tập thể để đạt được lợi ích chung, theo luật pháp địa phương. Đối tác Kinh doanh phải áp dụng chính sách không phân biệt đối xử đối với thành viên và hoạt động của công đoàn trong các lĩnh vực như tuyển dụng, điều chuyển thăng chức hoặc sa thải.Tại các quốc gia nơi có hệ thống luật pháp quốc gia nghiêm cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do hiệp hội, các Đối tác Kinh doanh hỗ trợ, trong phạm pháp luật và quy định hiện hành cho phép, việc thành lập các hình thức thay thế để tạo thuận lợi cho việc xác định rõ quyền lợi của người lao động và hoạt động liên hệ giữa người lao động và ban quản lý. 
Đối tác Kinh doanh khuyến khích giao tiếp cởi mở và trung thực tại nơi làm việc, nơi nhân viên có thể nói chuyện với quản lý về ý tưởng, mối quan tâm hoặc vấn đề của mình và cùng nhau giải quyết các vấn đề về điều kiện làm việc. 

 • Phân biệt đối xử và quấy rối

Đối tác Kinh doanh phải nghiêm cấm mọi hình thức phân biệt đối xử và quấy rối đối với nhân viên dựa trên, nhưng không giới hạn ở các đặc điểm cá nhân như chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, quan điểm chính trị, nguồn gốc công dân, xuất xứ xã hội, tình trạng mang thai và thai sản, khuyết tật, tình trạng sức khỏe, tình trạng hôn nhân và xu hướng tình dục.

 • Giờ làm việc và thù lao  

Đối tác Kinh doanh sẽ hoạt động tuân thủ đầy đủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến giờ làm việc, tiền công, bao gồm cả những quy định liên quan đến tiền công tối thiểu, làm thêm giờ và các khoản phúc lợi. 

Các quyết định tuyển dụng, sắp xếp, đào tạo, tiền thù lao và thăng chức của Đối tác kinh doanh chỉ dựa trên trình độ, hiệu quả công việc, kỹ năng và chuyên môn, tất cả không liên quan đến chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tuổi tác, xu hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng sức khỏe, khuyết tật, quan điểm chính trị, xác định lại giới tính hoặc bất kỳ tình trạng nào khác được bảo vệ theo quy định pháp luật hiện hành.

 • Khuyến khích sự đa dạng và hòa nhập

Đối tác Kinh doanh khuyến khích và thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập tại tất cả các nơi làm việc của mình.
 

 • Bảo vệ quyền riêng tư

Đối tác Kinh doanh cam kết thực hiện đúng quy định về quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận và sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để nỗ lực bảo vệ nhân viên trước sự truy cập, sử dụng, phá hủy, sửa đổi hoặc tiết lộ thông tin và dữ liệu cá nhân của họ. Đối Tác Kinh doanh sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của nhân viên theo luật pháp và quy định hiện hành của địa phương. Các biện pháp bảo vệ an ninh dữ liệu nhân viên được đưa ra khi cần thiết và được duy trì thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư và nhân phẩm của nhân viên.

 • An ninh

Đối tác Kinh doanh nên có các biện pháp để đảm bảo công nhân, cơ sở và thiết bị được an toàn. Bất kỳ biện pháp an ninh được đưa ra cũng không được làm tổn hại đến sự an toàn hoặc an ninh của các thành viên trong cộng đồng địa phương hoặc các bên thứ ba khác, hoặc làm giảm mức độ tôn trọng nhân quyền của người lao động và bên thứ ba.

 • Quyền về đất đai

Đối tác Kinh doanh phải tuân theo tất cả các luật quốc gia hiện hành về quyền đất đai và tài nguyên quốc gia và thực hiện các bước để đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động mua lại hoặc thay đổi sử dụng nào cũng đều tôn trọng quyền lợi của các cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng.

An toàn

10. Sức khỏe và an toàn lao động

Đối tác Kinh doanh sẽ cam kết cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh, không có bạo lực, quấy rối, đe dọa và các điều kiện không an toàn hoặc gây rối khác, để giảm rủi ro tai nạn và thương tích và giảm rủi ro về sức khỏe và tính an toàn cho tất cả nhân viên của mình. Chương trình Sức khỏe và An toàn của Đối tác Kinh doanh phải tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Điều này bao gồm việc cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp cho người lao động, thiết lập các quy trình an toàn và chương trình huấn luyện về các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và đảm bảo các chính sách và quy trình được đưa ra để đối phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Tất cả các công việc được thực hiện thay mặt cho Bureau Veritas đều phải được thực hiện nghiêm chỉnh, tuân thủ các chính sách và quy trình an toàn của Bureau Veritas. Hướng dẫn chi tiết được nêu trong Sổ tay hướng dẫn An toàn & Bảo mật của Bureau Veritas dành cho các nhà thầu phụ.

Các nhà thầu phụ phải báo cáo cho Bureau Veritas mà không trì hoãn bất kỳ tai nạn nào xảy ra trong quá trình thay mặt cho Bureau Veritas thực hiện nhiệm vụ.

Quy tắc Thi hành

11. Chính sách Tố cáo

Bureau Veritas ủng hộ chính sách khuyến khích nhân viên mình và Đối tác kinh doanh của họ “lên tiếng tố giác”, tùy ý chọn cho biết tên của mình hay không, nếu chứng kiến bất cứ điều gì xảy ra trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi mà họ tin là đi ngược lại BQTUX ĐTKD hiện tại.

Việc này được hỗ trợ qua đường dây Cảnh báo bên ngoài cho phép mọi người báo cáo vấn đề trực tuyến, qua e-mail hoặc qua điện thoại. Đối tác Kinh doanh sẽ có các hệ thống có thể tiếp nhận báo cáo khiếu nại của người lao động và các cá nhân bên ngoài. 

Mục tiêu của bất kỳ cơ chế giải quyết khiếu nại nào cũng đều tìm cách hiểu các cáo buộc, giảm thiểu mọi hậu quả tiêu cực và cung cấp một số hình thức khắc phục, nếu thích hợp. Đối tác Kinh doanh cần đảm bảo rằng người lao động biết cách sử dụng cơ chế giải quyết khiếu nại và giải thích quy trình xử lý mọi vấn đề được nêu. Các vấn đề cần được xử lý kịp thời.

Đối tác Kinh doanh cũng phải cấm trả thù người lao động và các bên liên quan khác, những người khiếu nại hay lo ngại trên tinh thần thiện chí.

12. Báo cáo

Trong trường hợp Đối tác Kinh doanh nhận thấy chính mình hay bên thứ ba vi phạm BQTUX ĐTKD, hoặc trong trường hợp anh ta có bất kỳ lo ngại nào về các vi phạm BQTUX ĐTKD có thể xảy ra, anh ta cần thông báo kịp thời cho đầu mối liên hệ chính của Bureau Veritas hoặc thông báo cho ‘Bộ phận pháp lý và tuân thủ’ hay ‘Bộ phận Doanh nghiệp và Đối ngoại’ của Bureau Veritas. Tất cả các báo cáo được đưa ra bởi Đối tác Kinh doanh hoặc Khách hàng hoặc cộng đồng đều được điều tra và xử lý theo các quy trình hiện hành như quy định trong Bộ Quy tắc Đạo đức của Bureau Veritas, luôn được bảo mật ở mức độ hợp lý có thể thực hiện được và theo quy định pháp luật hiện hành trong mọi quy trình như vậy.

13. Hậu quả do Vi phạm

Việc vi phạm BQTUX ĐTKD sẽ được xem xét bởi Bureau Veritas và tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm, Bureau Veritas có thể:

 • Xem xét các chính sách tương tự được sử dụng bởi Đối tác kinh doanh
 • Hoãn lại việc giải quyết vi phạm
 • Hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với Đối tác Kinh doanh

Để thực hiện như vậy, Bureau Veritas sẽ xem xét các yếu tố bao gồm cả việc vi phạm có được vạch trần minh bạch hay không và liệu đã thực hiện biện pháp khắc phục phù hợp trong tổ chức của Đối tác kinh doanh. Bureau Veritas cũng có thể báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào cho các cơ quan thi hành luật của chính phủ.

14. Các tài liệu tham khảo 

Các tài liệu sau của Bureau Veritas dùng để hỗ trợ BQTUX ĐTKD hiện tại:

 • Bộ Quy tắc Đạo đức Bureau Veritas
 • Chính sách Nhân quyền và Lao động của Bureau Veritas
 • Chính sách Hòa nhập của Bureau Veritas
 • Sổ tay Hướng dẫn An toàn và An ninh Bureau Veritas   
 • Điều lệ IS-IT Toàn cầu Bureau Veritas    
 • Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bureau Veritas đối với Người sử dụng Kế hoạch Đảm bảo Bảo mật của Bureau Veritas

Các tài liệu này có thể có được từ đầu mối liên lạc chính của Bureau Veritas Đối tác Kinh doanh.

15. Liên hệ Bureau Veritas 

 • Phó Giám đốc Điều hành ‘Bộ phận Pháp lý và Tuân thủ’ của Bureau Veritas Pascal Quint - +33 1 5524 7662 – pascal.quint@bureauveritas.com
 • Phó Giám đốc Điều hành ‘Bộ phận Doanh nghiệp và Đối ngoại’ của Bureau Veritas  Marc Boissonnet - +33 1 5524 7712 – marc.boissonnet@bureauveritas.com
 • Đường dây Cảnh báo +44 1249 661 808 - bureauveritas@expolink.co.uk - www.expolink.co.uk/bureauveritas