CHÍNH SÁCH MINH BẠCH

GIÁ TRỊ VÀ QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

BẢO VỆ SỰ MINH BẠCH

"Một trong những giá trị cốt lõi của dịch vụ Chứng nhận Bureau Veritas và cũng là một yếu tố quan trọng đối với Quy tắc đạo đức của chúng tôi là sự công bằng.

Điều này là để bảo vệ tính khách quan và thương hiệu của Bộ phận Chứng nhận Bureau Veritas, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tuân thủ các quy tắc của các cơ quan công nhận và quản lý.

Chứng nhận Bureau Veritas đã xác định và duy trì một chính sách công bằng nghiêm ngặt và giám sát chặt chẽ việc này thông qua cả các ủy ban công bằng bên trong và bên ngoài được thành lập trên toàn thế giới. "

Phó chủ tịch điều hành - Bộ phận Chứng nhận Bureau Veritas Tổ chức SAS

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI


Bureau Veritas đã thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn chuyên nghiệp và các quy tắc quốc tế.

Khi liên hệ tới dịch vụ Chứng nhận của Bureau Veritas, khách hàng tìm hiểu về các bước và quy trình chính liên quan đến chứng chỉ của chúng tôi, cũng như các quyền và nghĩa vụ của họ khi đăng ký chứng chỉ hệ thống quản lý.

Chứng nhận của Bureau Veritas cung cấp thông tin này công khai cho các bên quan tâm ở các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI


Dịch vụ Chứng nhận của Bureau Veritas đã chứng nhận hơn 80.000 công ty. Để tìm hiểu xem một công ty có được chứng nhận bởi Bureau Veritas , vui lòng liên hệ với bộ phận Chứng nhận Bureau Veritas tại quốc gia nơi công ty đang hoạt động. Tại đây.

Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhóm của chúng tôi tại đây.

KHIẾU NẠI


Tại Bộ phận Chứng nhận Bureau Veritas, nhu cầu và yêu cầu của khách hàng của chúng tôi, cũng như của bất kỳ bên nào quan tâm, vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Bất kỳ sự không hài lòng nào liên quan đến một khách hàng được chứng nhận hoặc tổ chức chứng nhận đều được đối xử với sự nghiêm túc tối đa và được phản hồi kịp thời. Bạn có thể tìm hiểu Chính sách Khiếu nại và Phàn nàn của chúng tôi.