pefc 2

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN
RỪNG VFCS

GIỚI THIỆU VỀ VFCS (VFCS SD 1001:2019)

VFCS là một hệ thống bao gồm có các cơ quan, tổ chức và các tài liệu liên quan để đảm bảo cho việc thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đáp ứng được yêu cầu về quản lý rừng bền vững và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia bao gồm 3 cơ quan hoạt động độc lập: 

 1. Văn phòng Chứng chỉ rừng (VFCO-Vietnam Forest Certification Office) 
  Là cơ quan chủ quản hệ thống, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Tổng cục Lâm nghiệp. Văn phòng Chứng chỉ rừng là cơ quan đầu mối hợp tác với các bên liên quan trong Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, có nhiệm vụ điều phối các hoạt động về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng bao gồm ban hành các tiêu chuẩn, hướng dẫn của hệ thống. 
 2. Văn phòng công nhận chất lượng (BoA-Bureau of Accreditation) 
  Văn phòng Công nhận chất lượng là thành viên của IAF, là đơn vị hợp tác và giúp Văn phòng Chứng chỉ rừng trong việc công nhận và giám sát hoạt động của các Tổ chức chứng nhận theo quy định của hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia. 
 3. Tổ chức chứng nhận (CB-Certification Body)
  Tổ chức Chứng nhận là tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm cho các chủ rừng và tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản khi các chủ rừng và tổ chức, cá nhân có phương án quản lý rừng; phương án tổ chức sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý rừng của hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Quản lý rừng bền vững được thực hiện tại Việt Nam từ những năm 1990 và đã được triển khai thực hiện trên cơ sở thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020. 
Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng thông qua Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 1/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có phê duyệt việc thành lập và vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia. 

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc hoạt động và ra quyết định độc lập giữa các bên tham gia, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc tế. 
Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng (bao gồm Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững; Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững theo nhóm và Tiêu chuẩn quản lý chuỗi hành trình sản phẩm) do Văn phòng chứng chỉ rừng xây dựng và ban hành, là tài liệu quan trọng để các Tổ chức chứng nhận sử dụng để đánh giá cấp chứng chỉ cho các chủ rừng, doanh nghiệp. 

Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp và các hướng dẫn của Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng (PEFC ST 1001: 2010).

HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ RỪNG QUỐC GIA

Image
vfcs 1


LỢI ÍCH CHỨNG NHẬN VFCS

 • Cấp quyền truy cập vào thị trường hệ thống VFCS/PEFC
 • Phù hợp với luật pháp quốc gia và yêu cầu quốc tế
 • Mang đến niềm tin cho người tiêu dùng và khách hàng của bạn rằng sản phẩm của bạn đến từ các khu rừng được quản lý bền vững
 • Cho phép bạn áp dụng phương pháp quản lý rủi ro cho các quy trình mua sắm của mình và ngăn ngừa các vấn đề trong tương lai

Chi tiết tại website: https://vfcs.org.vn/

TÌM HIỂU THÊM CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN 

LIÊN HỆ CÁC CHUYÊN GIA CHỨNG NHẬN RỪNG VÀ GỖ CỦA CHÚNG TÔI

TẠI ĐÂY