NEW MOBILITY

LOẠI HÌNH

DI CHUYỂN MỚI

THÚC ĐẨY VIỆC CHUYỂN ĐỔI HƯỚNG ĐẾN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BỀN VỮNG HƠN

phương tiện giao thông

THÁCH THỨC

Ngành giao thông vận tải bao gồm các hãng hàng không, đường sắt, phương tiện đường bộ, vận chuyển, tiện ích, v.v. hiện đang thải ra hơn 25% lượng khí thải CO2 của thế giới1.

Ngành công nghiệp hàng hải đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi năng lượng bằng cách phát triển nhiên liệu bền vững và sử dụng các hệ thống động lực thay thế nhằm xây dựng và vận hành trang trại điện gió ngoài khơi để bảo vệ hành tinh.

Quá trình điện khí hóa rất quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng cũng như sự phát triển của phương tiện vận chuyển bằng điện sẽ phải cần dựa vào các giải pháp dễ tiếp cận hơn để sạc.

CHUYÊN MÔN CỦA BV

Trong gần 200 năm, chúng tôi đã tận dụng chuyên môn của mình trong ngành hàng hải để hỗ trợ khách hàng phát triển năng lượng mới. Trong khi vận chuyển bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng - LNG (liquefied natural gas) ngày càng được chấp nhận rộng rãi, chúng tôi giúp các chủ tàu tối ưu hóa thiết kế tàu của họ, đảm bảo tuân thủ các quy định về phát thải khí. 

Với sự kết hợp của các công nghệ, nhiên liệu thay thế và các nguồn năng lượng, ngành công nghiệp đang giảm dần tác động đến môi trường. BV giúp ngành thiết lập lộ trình cho một kỷ nguyên phát triển bền vững mới bằng cách hợp tác với các công ty trong ngành và tận dụng kiến thức chuyên môn cho một ngành công nghiệp vận chuyển của tương lai. 

BV đã phát triển một danh mục đầy đủ các dịch vụ cho các trạm sạc xe điện, bao gồm toàn bộ vòng đời - từ thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành.

  • ĐỘNG CƠ THAY THẾ 

- Chuyên môn về LNG và hỗ trợ dự án để giảm rủi ro từ thiết kế đến vận hành
- Dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ cải thiện hiệu suất và tính bền vững
- Các giải pháp an ninh và an toàn không gian mạng cho các lĩnh vực hàng hải và ngoài khơi
- Phát triển và thực hiện các quy tắc mới cho nhiên liệu mới


1 Everything You Need to Know About the Fastest-Growing Source of Global Emissions: Transport, World Resources Institute, 2019
  (Mọi điều bạn cần biết về nguồn phát thải nhanh nhất trên toàn cầu: Giao thông vận tải, Viện tài nguyên thế giới, 2019)