ĐO LƯỜNG & HIỆU CHỈNH

ĐO LƯỜNG
& HIỆU CHỈNH

Bureau Veritas cung cấp các dịch vụ đo lường và phân bổ động trong toàn bộ chuỗi cung ứng dầu khí.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ đồng hồ đo chất lỏng và khí đáng tin cậy, từ cài đặt mới, bảo trì theo lịch trình, hiệu chuẩn, sửa chữa và bán một phần đến các dịch vụ phân tích và phân bổ.

Chúng tôi thực hiện cả dịch vụ trên đất liền và ngoài khơi kết hợp thiết bị tự động tiên tiến, khả năng chuyên môn chẩn đoán và mạng lưới chuyên môn thực hành của chúng tôi để cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng.


DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM:


DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG:

 • Máy đo điện tử và cơ khí    
 • Ống đồng hồ đo
 • Máy đo tua bin chất lỏng
 • Máy đo chuyển vị dương
 • Lấy mẫu khí
 • Lấy mẫu chất lỏng
 • Đon vị đo LACT và sửa chữa

CUNG CẤP / SỬA CHỮA / CUNG CẤP CƠ SỞ:

 • Máy đo tua bin chất lỏng
 • Máy đo chuyển vị dương
 • Sửa chữa tổng thể
 • Sửa chữa xi lanh composite
 • Sửa chữa đồng hồ cơ
 • Vật tư đo lường

XỬ LÍ DỮ LIỆU:

 • Tích hợp biểu đồ
 • Thu thập dữ liệu máy tính
 • Lưu lượng và chỉnh sửa dữ liệu
 • Cân bằng hệ thống hoặc trường
 • Phân bổ
 • Giám sát trang web từ xa

SẮC KÝ:

 • Khí tự nhiên
 • Ngưng tụ và dầu

LỢI ÍCH:

CÁC DỊCH VỤ KHÁC:

 • Hiệu chuẩn hầm, két tàu
 • Hiệu chuẩn bồn, Bể