TOYS

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
ĐỒ CHƠI TRẺ EM

PHÙ HỢP QCVN 03:2009/BKHCN 

PHƯƠNG THỨC CHỨNG NHẬN

Phương thức 5

 • Đánh giá quá trình sản xuất và thử nghiệm mẫu điển hình;
 • Giấy Chứng nhận có hiệu lực 3 năm

Danh mục tài liệu, thông tin cần cung cấp

 1. Bản đăng ký chứng nhận hợp quy
 2. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 3. Quy trình sản xuất
 4. Danh sách sản phẩm
 5. Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm/Bản mô tả sản phẩm
 6. Giấy đăng ký nhãn hàng hóa
 7. Quy trình kiểm soát chất lượng 
 8. Chứng nhận ISO 9001:2015 (Nếu có)
 9. Hợp đồng gia công (nếu có)
 10. Phiếu kết quả thử nghiệm (nếu có) 

Phương thức 7 

 • Đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa và thử nghiệm mẫu;
 • Giấy Chứng nhận có hiệu lực theo từng lô hàng

Danh mục tài liệu, thông tin cần cung cấp

 1. Hợp đồng ngoại thương
 2. Hóa đơn thương mại
 3. Vận đơn
 4. Danh mục hàng hóa (Packing list)
 5. Tờ khai hải quan
 6. Bản đăng ký chứng nhận hợp quy (03 bản)
   

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

 • Được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định là tổ chức chứng nhận sản phẩm dệt may phù hợp  QCVN 03:2009/BKHCN (Quyết định chỉ định số 2022/QĐ-TĐC ngày 19/09/2019);
 • Đã Đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận sản phẩm với Bộ Khoa học và Công Nghệ (Giấy chứng nhận số 1795/TĐC-HCHQ ngày 21/06/2019);
 • Có hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012 được công nhận bởi Văn phòng Công nhận chất lượng BoA (VICAS 002-PRO – Quyết định công nhận số 174.2019/QĐ-VPCNCL ngày 20/03/2019).

TÌM HIỂU THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI