GFSI RECOGNIZED-BRCGS FOR FOOD SAFETY VERSION 8 AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR TRAINING COURSE

KHÓA ĐÀO TẠO

NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

THEO BRCGS CHO AN TOÀN THỰC PHẨM PHIÊN BẢN 8

Mục tiêu

Để cung cấp sự hiểu biết về:

  • Chương trình BRCGS
  • Các yêu cầu đầy đủ của Tiêu chuẩn
  • Giao thức đánh giá BRCGS
  • Các kỹ thuật đánh giá hiệu quả và hoàn thành báo cáo đánh giá
  • Giám sát sự tuân thủ của các tổ chức chứng nhận
  • Thư mục BRCGS

Đối tượng học viên

Các chuyên gia đánh giá BRCGS mới (những người đã có chứng chỉ Đánh giá viên trưởng), các chuyên gia tư vấn, các nhà quản lý kỹ thuật và chất lượng từ các nhà máy muốn hiểu sâu hơn về quy trình đánh giá BRCGS.

Nội dung khóa học

Khóa học này được thiết kế để giúp các học viên hiểu đầy đủ về các nguyên tắc chung của các yêu cầu của Chuẩn mực, bao gồm các điều khoản cơ bản và tuyên bố về ý định, và cách thực hiện đánh giá BRCGS, bao gồm cả việc lập kế hoạch và báo cáo cuộc đánh giá.

Các học viên phải có kiến thức làm việc về hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá trong lĩnh vực sản xuất có liên quan. Các học viên cũng phải hoàn thành khóa học HACCP trong thời gian ít nhất hai ngày.