STATUTORY

CHỨNG NHẬN
THEO LUẬT

Các cơ quan hành chính của Quốc gia gắn cờ trên toàn thế giới dựa vào các hiệp hội phân cấp để xác minh việc thực hiện các quy định quốc tế và quốc gia về an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường. Chúng bao gồm các quy định do IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) và ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế) đặt ra.

Hơn 160 chính quyền của Quốc gia Gắn cờ tin tưởng Bureau Veritas thay mặt họ thực hiện các cuộc khảo sát và kiểm tra trên các tàu và các đơn vị ngoài khơi. Là một tổ chức được công nhận về chuyên môn kỹ thuật và năng lực toàn cầu, Bureau Veritas có vị trí tuyệt vời để thực hiện các dịch vụ chứng nhận theo luật định.

Chủ sở hữu và người quản lý tàu tìm kiếm sự đảm bảo rằng tàu của họ sẽ được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Nhưng việc tuân thủ không kết thúc vào ngày mà chứng nhận đạt được. Việc tuân thủ tài sản phải được duy trì theo các yêu cầu của Quốc gia gắn cờ, có tính đến các quy định về phát triển an toàn và bảo vệ môi trường.

  • Mạng lưới các đăng kiểm viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi trải dài trên toàn cầu, triển khai ở bất cứ đâu mà khách hàng của chúng tôi yêu cầu

     

  • Chúng tôi cung cấp một bộ đầy đủ các dịch vụ đánh giá và chứng nhận để quản lý rủi ro và tuân thủ liên tục

  • Nhờ vào chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi, Bureau Veritas có thể cải thiện độ an toàn của tàu để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế

  • Chúng tôi làm việc để giảm thiểu ô nhiễm bằng cách tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về môi trường 

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN CỜ

Chúng tôi được hơn 160 chính quyền cờ công nhận là tổ chức chứng nhận chính thức (tổ chức được công nhận). Từ việc xác định mạn khô và đo trọng tải đến xác định việc tuân thủ các yêu cầu liên quan đến an toàn sinh mạng trên biển và ngăn ngừa ô nhiễm hàng hải, mạng lưới chuyên gia đăng kiểm của chúng tôi có đủ năng lực và được chuẩn bị để thực hiện các hoạt động chứng nhận liên quan.

KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN THEO MARPOL 

Mục tiêu của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển (MARPOL) là ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm đại dương do tàu thuyền gây ra. Hơn 130 cơ quan hành chính quốc gia ủy quyền cho Bureau Veritas để xác minh việc tuân thủ MARPOL.

KHẢO SÁT VÀ CHỨNG NHẬN SOLAS

Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS) đưa ra các quy định liên quan đến tất cả các khía cạnh của an toàn tàu biển. Mạng lưới khảo sát viên toàn cầu của Bureau Veritas thực hiện các cuộc khảo sát và chứng nhận từ quá trình đóng tàu cho đến hết thời gian sử dụng.

DỊCH VỤ QUẢN LÝ AN TOÀN QUỐC TẾ(ISM)

Bộ luật ISM được tạo ra để cải thiện sự an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trên biển. Bureau Veritas có hơn 180 đánh giá viên chính đủ điều kiện trên toàn thế giới, thực hiện các cuộc đánh giá ISM và cấp các chứng chỉ tương ứng.

TẢI HƯỚNG DẪN CỦA CHÚNG TÔI, GIẢM RỦI RO SỰ CỐ DO LỖI HỆ THỐNG

TÀU QUỐC TẾ VÀ AN NINH CẢNG (ISPS)

Bộ luật ISPS nhằm mục đích thiết lập một khuôn khổ quốc tế để phát hiện và đánh giá các mối đe dọa an ninh ảnh hưởng đến tàu hoặc các cơ sở cảng được sử dụng trong thương mại. Khoảng 100 chính quyền cờ đã ủy quyền cho Bureau Veritas Tổ chức An ninh được Công nhận (RSO) để phê duyệt các Kế hoạch An ninh Tàu (SSP), thực hiện kiểm tra và cấp Chứng chỉ An ninh Tàu Quốc tế (ISSC).

CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI (MLC)

Các tàu thương mại từ 500 GT trở lên giao thương quốc tế, được yêu bởi Công Ước Hàng Hải Quốc Tế phải mang chứng chỉ MLC và Tuyên bố Tuân thủ Lao động Hàng hải (DMLC). Mạng lưới trên toàn thế giới và kinh nghiệm của Bureau Veritas cho phép chúng tôi hỗ trợ bạn đáp ứng tất cả các nghĩa vụ MLC của bạn.

KIỂM TRA THEO CHÍNH QUYỀN CẢNG

Các thanh tra của Chính Quyền Cảng (PSC) xác định việc tuân thủ các yêu cầu của các công ước quốc tế đối với tàu nước ngoài vào cảng giúp bạn đảm bảo quy trình kiểm tra suôn sẻ và giảm rủi ro bị giam giữ thông qua một loạt các dịch vụ kiểm tra cảng bao gồm ứng dụng  PSC Ready tiện dụng của chúng tôi.

KHÁM PHÁ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

KHÁM PHÁ DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ NGOÀI KHƠI CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ