Sổ tay Chứng nhận Bền vững

Sổ tay Chứng nhận Bền vững

Bản tóm tắt này đã được chuẩn bị để ban quản lý có được cái nhìn tổng quan về tất cả các chương trình chứng nhận bền vững (đánh giá được công nhận, không được công nhận, tùy chỉnh) nhằm có thể nâng cao năng lực hiện có của các Doanh nghiệp.

Bằng cách mang lại sự minh bạch, chúng tôi cung cấp dịch vụ chứng nhận bền vững để bảo vệ thương hiệu và danh tiếng của khách hàng, giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro cho môi trường và xã hội. Chứng nhận của chúng tôi đa dạng, trải rộng ở các lĩnh vực:

I. NĂNG LƯỢNG

  • Chứng nhận Năng lượng sinh học (nhiên liệu) & Vật liệu sinh học
  • Hệ thống quản lý năng lượng

II. CARBON

  • Thẩm tra vết Carbon (CFV)
  • Dự án bù trừ Carbon - Thẩm định & Thẩm tra
  • Tài chính bền vững

III. SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM

IV. NGUỒN CUNG CÓ TRÁCH NHIỆM

  • Chứng nhận rừng bền vững Kim loại & Khoáng sản

V. ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI

VI. ĐẢM BẢO BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VII. ĐỀ ÁN ĐẶC BIỆT CỦA NGÀNH