CYBER SAFETY & SECURITY

AN TOÀN
& AN NINH MẠNG

TRONG HÀNG HẢI

Các tàu hiện đại ngày càng được kết nối với trên bờ thông qua mạng. Khả năng kết nối gia tăng này làm cho các hệ thống trên bo mạch đặc biệt dễ bị tấn công mạng. An toàn và an ninh mạng cho phép các nhà khai thác tàu đánh giá và quản lý các rủi ro mà hệ thống trên tàu của họ - và rộng rãi hơn, tàu và công ty - phải đối mặt.

Hàng ngày, các hệ thống trên tàu liên lạc thông tin nhạy cảm đến và đi từ đất liền. Các hệ thống được kết nối mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như cung cấp dữ liệu thời gian thực về hoạt động của tàu hoặc cho phép truy cập từ xa để bảo trì. Tuy nhiên, một vi phạm bảo mật có thể làm lộ khối lượng dữ liệu cá nhân. Để ngăn chặn truy cập trái phép, người điều hành tàu phải liên tục xác định nhu cầu an ninh của họ và đánh giá độ tin cậy của các giải pháp an ninh của họ.

  • Danh mục dịch vụ bảo đảm an ninh mạng mạnh mẽ của chúng tôi hỗ trợ bạn xác định, bảo vệ, phát hiện, phản ứng và phục hồi từ các mối đe dọa mạng.
  • Một nhóm các chuyên gia an ninh mạng cung cấp cho khách hàng kiến thức chuyên sâu cần thiết để đưa ra phản ứng nhanh chóng cho các mối quan tâm về bảo mật.
  • Quan hệ đối tác mạnh mẽ của chúng tôi với các nhà cung cấp bên ngoài đảm bảo khách hàng được hưởng lợi từ các giải pháp hàng đầu đi đầu trong các tiêu chuẩn an ninh mạng.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

BỐI CẢNH

Trong giai đoạn đầu tiên này, Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore thu thập tất cả các thông tin liên quan cần thiết để xác định phạm vi phân tích rủi ro và tiêu chí chấp nhận rủi ro. Bằng cách thiết lập bối cảnh, chúng tôi có thể xác định nhu cầu bảo mật của bạn liên quan đến mục tiêu kinh doanh và mức độ trưởng thành hiện tại về các hoạt động bảo mật.

XÁC ĐỊNH RỦI RO

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore thu thập dữ liệu đầu vào cần thiết để xác định rủi ro. Chúng tôi đánh giá kho tài sản của bạn, xác định các mối đe dọa, lỗ hổng bảo mật và các biện pháp kiểm soát hiện có, đồng thời chúng tôi xác định các tình huống đe dọa và hậu quả liên quan.

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore sử dụng các tình huống đe dọa được xác định trong giai đoạn xác định rủi ro. Trong giai đoạn này, chúng tôi đánh giá hậu quả và tác động cũng như khả năng xảy ra của từng tình huống. Các tiêu chí chấp nhận rủi ro được xác định trong giai đoạn đầu xác định xem mức độ rủi ro có thể chấp nhận được hay yêu cầu xử lý cụ thể.

XỬ LÝ RỦI RO

Đối với những rủi ro cần xử lý, Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore cung cấp cho khách hàng một số lựa chọn, chẳng hạn như sửa đổi, duy trì, tránh hoặc chia sẻ. Đối với các rủi ro không thể chấp nhận được, chúng tôi cung cấp các biện pháp giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm sự xuất hiện của mối đe dọa hoặc bằng cách giảm hậu quả nhờ các biện pháp tổ chức và / hoặc kỹ thuật được tùy chỉnh - luôn nhằm đưa mức độ rủi ro đến một kết quả có thể chấp nhận được.

KHÁM PHÁ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG RỦI RO HÀNG HẢI KHÁC