QUALITATIVE & QUANTITATIVE ANALYSIS

PHÂN TÍCH

ĐỊNH TÍNH & ĐỊNH LƯỢNG

Tổ chức Hàng hải Quốc tế định nghĩa rủi ro là xác suất hoặc tần suất của một mối nguy đã xác định, kết hợp với mức độ nghiêm trọng của hậu quả của nó. Trong vận tải biển, quản lý rủi ro hiệu quả có thể bảo vệ nhân viên, giảm tác động môi trường và thiệt hại cho tàu, đồng thời duy trì tính liên tục và uy tín của doanh nghiệp. Các phân tích định tính và định lượng cho phép chủ tàu xây dựng các biện pháp phù hợp và hiệu quả về chi phí để giảm thiểu tất cả các loại rủi ro liên quan đến vận chuyển.

Hàng ngày, các con tàu phải đối mặt với nhiều mối đe dọa và nguy hiểm - va chạm, hỏng hóc kỹ thuật, cháy, nổ, mất hàng, tràn dầu, vi phạm an toàn, tấn công mạng, v.v. Quản lý rủi ro trong vận chuyển liên quan đến việc ngăn chặn các mối đe dọa này xảy ra hoặc giảm rủi ro xuống mức thấp nhất có thể. Để giảm thiểu rủi ro, chủ tàu phải hiểu các mối đe dọa mà họ phải đối mặt, trao quyền cho họ để đưa ra các quyết định hiệu quả về chi phí, đáp ứng các tiêu chí của quy định và công ty.

  • Bằng chuyên môn sâu rộng, chúng tôi làm việc với tất cả các loại tài sản cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết cần thiết để phát triển các biện pháp giảm thiểu rủi ro hiệu quả về chi phí

  • Nhóm quản lý rủi ro toàn cầu chuyên trách của Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore giúp khách hàng so sánh các rủi ro được tính toán với các tiêu chí có liên quan trong toàn ngành

  • Phương pháp phòng ngừa rủi ro của chúng tôi sử dụng khuôn khổ đã được thử và kiểm tra cần thiết để xác định các mối nguy tiềm ẩn và xem xét các quy trình tàu của khách hàng

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

NGHIÊN CỨU CÁC MỐI NGUY HIỂM

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore thực hiện đánh giá có cấu trúc, có hệ thống về các quy trình và / hoặc tài sản của bạn. Mục đích của chúng tôi là giúp bạn xác định tất cả các mối nguy hiểm có khả năng gây ra tai nạn lớn và gây hại cho nhân viên hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng nêu bật các kỹ thuật phòng ngừa và giảm thiểu có thể được thực hiện để tránh các tai nạn lớn.

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO (QRA)

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshoree đánh giá rủi ro tổng thể đối với tài sản và các hoạt động được thực hiện tại cơ sở của bạn. Sử dụng phương pháp QRA, chúng tôi tổng hợp các rủi ro được xác định trong các nghiên cứu đánh giá rủi ro và mối nguy hiểm khác nhau. Sau đó, chúng tôi sử dụng các kết luận của QRA để phát triển các biện pháp hiệu quả về chi phí liên quan đến bố trí nhà máy, thiết kế an toàn hoặc các biện pháp giảm thiểu rủi ro khác.

MỨC HỢP LÝ CÓ THỂ THỰC HIỆN (ALARP)

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore so sánh các rủi ro được tính toán với các tiêu chí rủi ro liên quan do cơ quan cấp phép địa phương thiết lập, các quy định quốc gia, hướng dẫn của công ty và các tiêu chuẩn ngành đã được thiết lập tốt. Sau đó, chúng tôi đưa ra các khuyến nghị về việc liệu rủi ro của bạn có phải được giảm xuống mức ALARP hay không.

SIF và SECE

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore đánh giá rủi ro của bạn dựa trên các biện pháp giảm thiểu rủi ro truyền thống, bao gồm SIF (Chức năng Môi trường An toàn) và SECE (Yếu tố Quan trọng về An toàn và Môi trường). Các biện pháp này có các tiêu chuẩn thực hiện được xác định bởi các nghiên cứu cụ thể.

KHÁM PHÁ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG RỦI RO HÀNG HẢI KHÁC