DỊCH VỤ BÁO CÁO AN TOÀN

DỊCH VỤ
BÁO CÁO AN TOÀN

Chúng tôi phát triển các báo cáo an toàn phản ánh thiết kế và hệ điều hành của bạn

ĐỐI TÁC VỀ BÁO CÁO AN TOÀN CỦA BẠN

Cách tiếp cận của chúng tôi cho phép xác định các quy trình và thiết bị an toàn quan trọng. Cung cấp một cơ sở hợp lý để cải thiện việc ra quyết định và giám sát kiểm soát rủi ro để đảm bảo rằng nó được thực hiện theo thiết kế thông qua quy hoạch bố trí và lựa chọn thiết bị thay vì phụ thuộc vào các biện pháp kiểm soát tổ chức.

Chúng tôi thực hiện Đánh giá rủi ro định lượng (QRA), Phân tích lợi ích chi phí và các giải pháp tốt nhất có thể thực hành hợp lý (ALARP) cho cả lắp đặt trên bờ và ngoài khơi.

CÁC DỊCH VỤ BÁO CÁO AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM

NHẬN BÁO GIÁ VỀ DỊCH VỤ BÁO CÁO AN TOÀN

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI