ASC FEED MILLS V1.0 AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR

KHÓA ĐÀO TẠO

NHẬN THỨC VÀ

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

ASC FEED MILLS V1.0

 

 

ASC Feed Mill V1 là chứng nhân và đánh giá cho nhà máy thức ăn chăn nuôi. ASC Feed Mill V1 là tiêu chuẩn được công bố vào 15/6/2021. Hiệu lực vào tháng 9/2022. Theo yêu cầu của ASC thì ngày 1/9/2024 tất cả sản phẩm từ cá hoặc sản phẩm từ trang trại phải sử dụng thức ăn chăn nuôi tuân thủ ASC.Tiêu chuẩn ASC Feed Mill toàn cầu sẽ hoạt động như một công cụ giúp công nhận thức ăn nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm. 

Lợi ích

 • Hiểu các yêu cầu của ASC Feed Mill
 • Hiểu và áp dụng 5 nguyên tắc cốt lõi của ASC Feed Mill trong việc cải tiến hệ thống
 • Xây dựng được hệ thống theo các nguyên tắc của ASC Feed Mill
 • Thực hiện đánh giá nội bộ theo ASC Feed Mill

Đối tượng tham dự 

 • Những ai có nhu cầu xây dựng và đánh giá hệ thống ASC Feed Mill

Nội dung

 • Tổng quan về Chương trình chứng nhận ASC Feed Mills
 • Các thuật ngữ thường dùng
 • Cấu trúc của tiêu chuẩn ASC Feed V1.0
 • Nguyên tắc 1 – luật định, người lao động, môi trường
 • Nguyên tắc 2 – nguồn cung cấp nguồn nguyên liệu của UoC (đơn vị chứng nhận) có trách nhiệm
 • Nguyên tắc 3 – Đơn vị chứng nhận được tính đến cho các thành phần đầu vào và đầu ra đạt chuẩn
 • Nguyên tắc 4 - UoC cung cấp nguồn nguyên liệu biển một cách có trách nhiệm
 • Nguyên tắc 5 – UoC cung cấp nguồn nguyên liệu thực vật có trách nhiệm