ISO 13485:2016 AWARENESS TRAINING COURSE

KHÓA ĐÀO TẠO

NHẬN THỨC VỀ

ISO 13485: 2016

Mục tiêu

Khóa học này được thiết kế cho tất cả các cấp quản lý và những người có trách nhiệm triển khai các hệ thống mới hoặc duy trì các hệ thống hiện có, cho tất cả những người tham gia vào việc tư vấn và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

Khóa học dành cho ai

  • Cần có sự quen thuộc với cấu trúc và các yêu cầu của ISO 9001: 2008. Cần có kiến thức tốt về ngôn ngữ tiếng Anh.
  • Kiến thức về Chỉ thị của Châu Âu liên quan đến Thiết bị Y tế (MDD’s) là mong muốn nhưng không bắt buộc.

nội dung khóa học

Khóa học này sẽ cung cấp cho các học viên:  

  • Hiểu biết về các yêu cầu chính của ISO 13485: 2016
  • Sự hiểu biết về triết lý đằng sau tiêu chuẩn và các phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng
  • Hiểu biết về các khái niệm cơ bản của ISO 13485: 2016
  • Hiểu biết về những lợi ích tiềm năng của việc thực hiện ISO 13485: 2016 trong ngành Thiết bị Y tế.