Image
BUREAU VERITAS SERVICE FOR THE SEAFOOD INDUSTRY

DỊCH VỤ CỦA BUREAU VERITAS CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Khám phá cách Bureau Veritas Việt Nam hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi nâng cao hiệu quả hoạt động trong chuỗi giá trị thủy sản và thúc đẩy việc áp dụng cách thức tuân thủ quy trình an toàn thực phẩm: “Từ trang trại đến bàn ăn” thông qua dịch vụ Kiểm nghiệm, Giám định và Đánh giá chứng nhận (TIC) của chúng tôi.