FOOD SAFETY CULTURE DEVELOPMENT PROGRAM AS FSANZ AND GFSI REQUIREMENTS

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 

THEO FSANZ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA GFSI

Giới thiệu

Văn hóa an toàn thực phẩm là một trong những yêu cầu theo luật định của FSANZ và FDA. Ngoài ra, nó cũng là một trong những công cụ được GFSI yêu cầu áp dụng cho các tiêu chuẩn được công nhận của họ (ví dụ: IFS, SQF, BRC, Global GAP, FSSC…). Như vậy, việc hiểu các yêu cầu để phát triển văn hóa an toàn thực phẩm không chỉ là vấn đề của tiêu chuẩn mà còn là các vấn đề liên quan đến pháp luật. Có nhiều phương pháp tiếp cận về văn hóa an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, hai cách tiếp cận phổ biến nhất là yêu cầu của GFSI và FSANZ.  

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu và áp dụng các yêu cầu của văn hóa an toàn thực phẩm 
 • Phân tích và thấu hiểu 5 chiều hướng phát triển của văn hóa an toàn thực phẩm
 • Xây dựng được các điểm định chuẩn dựa trên nguyên tắc đã được trình bày
 • Đánh giá được mức độ trưởng thành về văn hóa an toàn thực phẩm của doanh nghiệp
 • Xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa an toàn thực phẩm

Nội dung khóa học

 • 5 Chiều hướng về an toàn thực phẩm
 • Mục tiêu SMART để phát triển văn hóa an toàn thực phẩm
 • Xây dựng điểm định chuẩn với 5 mức độ 

Đối tượng học viên

 •  Lãnh đạo cao nhất

 • Trưởng phòng đảm bảo chất lượng

 • Quản lý các cấp