INTERNAL AUDITOR ON FSSC 22000 V5.1

ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

FSSC ISO 22000: 2018

Mục tiêu

 •  Hiểu tiêu chuẩn ISO 22000 và các yêu cầu của FSSC V 5.1

 • Hiểu các vấn đề về quản lý an toàn thực phẩm

 • Lập kế hoạch đánh giá nội bộ dựa trên một bộ tiêu chí kiểm tra

 • Góp phần cải tiến liên tục hệ thống quản lý.

 • Tạo báo cáo đánh giá nội bộ rõ ràng, ngắn gọn và có liên quan. 

   

Khóa học dành cho ai

Khóa học này được thiết kế cho tất cả các cấp quản lý và những người có trách nhiệm duy trì các hệ thống hiện có và có khả năng tham gia vào việc đánh giá tổ chức của họ để đáp ứng các yêu cầu của FSSC 22000 V5.1 

Nội dung khóa học

 • Tổng quan các vấn đề của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Các yêu cầu của FSSC 22000 V 5.1 
 • Các nguyên tắc và thực tiễn đánh giá
 • Xác định và báo cáo sự không phù hợp.
 • Thẩm tra các hành động khắc phục 
 • Vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên