UNDERSTANDING AND APPLICATION HARA IN FOOD PACKAGING PRODUCTION

HIỂU VÀ ÁP DỤNG HARA

TRONG SẢN XUẤT BAO BÌ THỰC PHẨM

Mục tiêu

Khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ có thể::

  • Hiểu được các yêu cầu của tiêu chuẩn BRCGS cho Bao bì và vật liệu đóng gói liên quan đến rủi ro và phân tích rủi ro
  • Hiểu cơ sở của HARA / HACCP
  • Thiết lập và thực hiện một kế hoạch phân tích rủi ro và nguy cơ hiệu quả

Đối tượng học viên

Các nhà quản lý kỹ thuật & chất lượng từ các nhà sản xuất bao bì và đội ngũ, chuyên gia tư vấn, đánh giá viên mới của họ đối với Tiêu chuẩn BRCGS về Bao bì và Vật liệu đóng gói, những người không có bằng cấp về HACCP và BRCGS Professionals.

Nội dung khóa học

Khóa học này sẽ giới thiệu cho các học viên về các yêu cầu BRCGS, hệ thống chất lượng, nền tảng của HARA - HACCP và các yếu tố quan trọng khác trong việc quản lý các hệ thống dựa trên rủi ro của một công ty và nhằm vào nhân sự từ các nhà sản xuất bao bì, chẳng hạn như giám đốc kỹ thuật, quản lý chất lượng, và các thành viên của đội quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm (nhân viên sản xuất, kỹ thuật và phát triển sản phẩm mới), những người cần phát triển và thực hiện kế hoạch phân tích mối nguy và rủi ro.