benvung

CÁC CHỨNG NHẬN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CHO THỰC PHẨM VÀ NÔNG SẢN

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chứng nhận hướng tới bền vững dành cho ngành Thực phẩm và Nông sản bao gồm an toàn thực phẩm, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội.

sustainabilitys

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TỚI CÁC CHỨNG NHẬN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG